میرئاوا وشکش کەرد و ١٠٠ هکتارێ باغێ مەتەرسی وشکبییەشان هەن

سەرچەمە و دەرەو میراوای سەر بە شارو پاوەی وشکش کەرد و دەیان هکتارێ باغێ مەتەرسی وشکبییەشان هەن.

نەڤارای ڤارانی ئێساڵ هورامان، کوردستان و ئێران-ش ڕووبەڕوو وشکەساڵی سەختی کەردەنەوە و بە ئا هۆکارە فرێوە جە هانێ، چەمێ و سەرچەمێ، دەرێ و ڕڤارێ وشکایشان ئومان.
جە پاوە نەڤارای ڤارانەکە سەرچەمە و دەرەو میراوایش وشک کەردەن.
 سەرچەمە و دەرەو میراوای لانی کەم پەی ئاویاری ١٠٠ هکتارێ باغێ ناوچەکەی بەکارماورێۆنە و ئاژەڵێ و باندێ و گیانەورێ سودش چنە هۆرمەگرانێ.
باغدارێ ناوچەکەی بە ئاژانسەکەیمان ANF یشان وات: نیگەرانێنێ جە وشکەساڵییەکەی و وازیارێنێ کاربەدەستێ دەوڵەتی جە ناوچەکەنە هەوڵ پەی چارەسەریش بڎانێ، ئەگینا زیاتەر جە ١٠٠ هکتارێ باغێ وشکێ ببانێ و ژیوگە و ئاژەڵێ و باندێ و گیانەورێ قڕشان بگنۆنە.