بوومەلەرزە جە وەرکەوتوو کورڎسانینە: لاو کەمیوە ٦ کەسۍ بریندارۍ بیێنێ

جە بوومەلەرزێوەنو، کە بە گوڕوو ٥.٦ پلە بە پیمەروو ڕێختەری شاروو "خۊی" وەرکەوتوو کورڎسانیش لەرناوە، لاو کەمیوە ٦ کەسۍ بریندارۍ بیێنۍ و زەرەر وەنەو بڕۍ بینایا کەوتەن.

 جە شاروو "خۊی"وو وەرکەوتوو کورڎسانینە، سەرسەعبوو ئارۊی  بوومەلەرزێوە بە گوڕوو ٥.٦ پلە بە پیمەروو ڕێختەری کەوت.

بە پاو زانیارییەکا بوومەلەرزەکەنە لاو کەمیوە ٦ کەسۍ بریندارۍ بیێنۍ، بڕێوە بینۍ و یانۍ زەرەرشا وەر کەوتەن، بۊنەو ئا بوومەلەرزەیۊ تۊڕەو فاڕایۊ ئاوۍ و کارەباو یانا چنڎ دەگاێوەنە. ئەرەیاونیا، کە لە سەڵماسیچنە یانەو دەگانشینۍ وڕیان.

بوومەلەرزەکە  "تەورێز" و "ورمێ"چنە هەستش پەنە کریان و ئا مەنتێقێچشە لەرنێنێوە.

س.ز