دەنگەکاو بەروو وەڵاتی ئاریێوە تورکیا

دەنگەکاو دەوروو دووەموو ورچنیەی سەرۆکایەتیی تورکیای بەروو وەڵاتیوە فاڕیێوە تورکیا.

لە ٧٣ وەڵاتاو دنیێنە، دەنگدای پەی ورچنیەی سەرۆکایەتیی تورکیای دماییش ئاما و دەنگەکێ گێڵیێوە پەی تورکیای.

چەنی ئاردەیۆ دەنگەکاو کەنەدای، حیچ دەنگێوە بەروو وەڵاتینە نەمەنەن. دەنگەکێ بەمۆرکریای بە سەیارەو پۆستەو تورکیای، پەی ناوەندوو کۆمسیۆنوو ورچنیەی فاڕیێوە.

٢٤وو ئایاری دەنگدای جە نوێنەرایەتیی تورکیاینە بەروو  وەڵاتیوە دماییش ئامابێ. تا بەیانی ٥وو وێرەگای هاموەڵاتیێی تورکیای تاوێنێ جە دەروازە سنوورەییەکانە و جە تەیارەخانەو ئەستەنبوڵی و سەبیحە گوکچێنە دەنگ بدا.

س.ز