دەشتەکێ حەسەن ئاوا- شیانی و ڕەوانسەر- سنجابی مەترسی نیشتەیشان هەن

کەم ۋارانی و نەبییە ئاۋێ و هۆرکەندەی بیرێ قوڵێ هەردوێ دەشتێ حەسەن ئاوا- شیانی و ڕەوانسەر- سنجابی ڕووبەڕووێ نیشتەی کەردێنێوە.

کەم ۋارانی، نەبییە ئاۋێ پارێزگاو کرماشانیش چوون پارێزگایەکێ تەرێ کوردستانی و ئێرانی ڕووبەڕوو وشەکەساڵی کەردەنەوە.
پەی چارەسەری کەم ئاۋی و وشکەساڵیەکەی، هەموڵاتیێ و هیتیارێ پارێزگاکەی بەناچاری و پەی یاوای بە ئاوێ بیرێ قوڵێ هۆرمەکەنانێ. ئانەیچە زیانی فرەش شۆنیەرە ئاومان و سفرە ئاۋیەکێ چێرزەمینیش هاڵیێ کەردێنێوە.
هاڵی بییەی سفرە ئاۋیەکا،  هەردوێ دەشتێ حەسەن ئاوا- شیانی و ڕەوانسەر- سنجابی ڕووبەڕووێ شست (نیشتە)ی کەردێنێوە.
بە ئا هۆکارە ئا دوە دەشتێ چوون یاگۍ مەتەرسیدارێ دەستنیشانێ کریێنێ.