حزبەکاو وەرکەوتوو کورڎسانی جە ئەرەیاوناێوە هامبەشنە داواو مانگێرتەی سەرتاسەری کەرا

جە ئەرەیاوناێوە هامبەشنە شش حزب و لایەنۍ سیاسیۍ وەرکەوتوو کورڎسانی داوا کەرا جە ساڵیاڎوو دەسپەنەکەرڎەی سەرەورڎای "ژەنی، ژیوای، ئازاڎی"ینە مانگێرتەی سەرتاسەری بریۊ ڕاوە.

جە ئەرەیاوناێوەنە حەریۊ جە حیزبوو دێموکراتوو کورڎسانوو ئێرانی، کۊمەڵە (ڕێکوزیاو کورڎسانوو حیزبوو کۊمۊنیستوو ئێرانی)، پارتوو ژیوای ئازاڎوو کورڎسانی (پژاک)، سازمانوو خەباتوو کورڎسانوو ئێرانی، پارتوو ئازاڎیی کورڎسانی (پاک) و کۊمەڵەو زەحمەتکێشاو کورڎسانی داواشا کەرڎێنە، ڕۊو ٢٥وو خەرمانانی جە ساڵیاڎوو دەسپەنەکەرڎەی سەرەورڎای "ژەنی، ژیوای، ئازاڎی"ینە مانگێرتەی سەرتاسەری بلۊ ڕاوە و چا ڕوەنە دوکان و بازاڕەکۍ وزیارە و هاموەڵاتۍ سەروو قەبرەو گەشمەرڎا سەرەورڎاکەی  بدا.

گردوو ئەرەیاوناکەی پێسنەن:

بانگەوازوو حیزب و لایەنە سیاسییەکاو وەرکەوتوو کورڎسانی

پەی مانگێرتەی گردینوو ٢٥وو خەرمانانی

کۊمەڵە کۊشەراو خەڵکوو کورڎسانی!

خەباتکارە سیاسییا و مەدەنییا!

٢٥وو خەرمانانوو ١٤٠١، ژینا ئەمینی-یە کناچە کورڎە گەنجەو سەقزی شاروو تارانینە  بە پەلامارەو هێزە دەسشان و سەرکوتکەرەکاو ڕێژێمی گیانش بەخت کەرد. نامۍ (ژینێ) پێسە سەروو قەبرەکێشۊ نویسییا، بییە بە "ڕەمز"وو  ئەرەپڕایۍ جەماوەریی وەرفراوانی، کە کورڎسانۊ بە درووشموو "ژەنی، ژیوای، ئازاڎی" دەسش پەنە کەرد و فرەش نەخواینا سەرتاسەروو شار و مەنتێقەکاو ئێرانی و بەروو وەڵاتیش گێرتۊ و جە درێژەشنە بە "شۊڕشوو ژینێ" و "شۊڕشوو ژەنی، ژیوای، ئازاڎی"ی نامێش بەرە کەرڎە.

شۊڕشوو ژینۍ جەماوەریتەرین و درێژتەرین سەرەورڎای و ناڕەزایەتیین، کە تاوابۊش دەسەڵاتوو کۊماری ئیسلامی وزۊ چێروو پەرسۍ و هەنگامە پەی نیایقەبرەو ئی ڕێژێمە سەرکوتکەرەیە بنیۊ. ماوەو یەک‌ساڵی ویەرڎەینە و جە ڕەوتوو ئی شۊڕشەینە جمیەری ئازاڎیوازانەو خەڵکوو ئیرانی بەگردی و خەڵکوو کورڎسانی بەتایبەتی دژ بە ڕێژێمی زاڵی ملوو ئێرانیرە، قۊناغی تازە و جەماوەرییش ئەزموون کەرڎەن و هەنگامەی  قەوەتەش نیێنە، کە مرڎای و گێڵایۊش پەی نییا. دەوری خاس و وەرەچەموو ژەنا جە سەرمەشقبییەی ئا شۊڕشەینە گلێرگەو ئێمەش جە ڕووەو کۊمەڵایەتییوە یەک هەنگامی گەورە وست وەڵۍ و ئاسۊو سەرکەوتەیش ڕۊشنتەر کەرڎۊ. گەنجۍ چەوپەڕوو گیانبازینە پەی ژیواێوە ئازاڎی و عارەزوومەندی فیداکاریی کەموێنە کەرا.

جە ساڵوەگێڵای دەسپەنەکەرڎەی شۊڕشوو ژینێنە یاگۍ وێشەنە بە نیشانۍ بەرزئرمانای یاڎ و ویرەوەریی گەشمەرڎاو ئی شۊڕشە تازەیە و ڕێزوەنەنیای جە قوربانییا و زیندانییە سیاسییا و زیندەئرمانای جمیەری سیاسی، بەشکۊوە پێوای ئی یاڎە مەزنە سیاسی و کۊمەڵایەتییەیۊ بلمۍ. چی پێوەندییەنە دماو چند جار دیدار و ڕاوێژی سیاسی، ڕۊو چوارشەممەی، ١٥وو خەرمانانوو ١٤٠٢ی ڕۊجیاری، حیزبە سیاسییەکاو وەرکەوتوو کورڎسانی:

- حیزبوو دێموکراتوو کورڎسانوو ئێرانی

- کۊمەڵە (ڕێکوزیاو کورڎسانوو حیزبوو کۊمۊنیستوو ئێرانی)

- پارتوو ژیوای ئازاڎوو کورڎسانی (پژاک)

- سازمانوو خەباتوو کورڎسانوو ئێرانی

- پارتی ئازاڎوو کورڎسانی (پاک)

- کۊمەڵەو زەحمەتکێشاو کورڎسانی

 سەروو ئی خاڵاو واری ڕێکۍ کەوتێ؛

١- پەشتیوانیجە  داواو کۊشەراو گلێرگەی مەدەنی و ڕێکوزیا سه‌ربه‌وێکا پەی ڕێزگێرتەی و بەشداریی چالاکانەی جه ساڵڕۊو شۊڕشوو "ژەنی، ژیوای، ئازاڎی"ینە.

٢- ئەرەیاونای ڕۊو ٢٥وو خەرمانانی، پێسە ڕۊو مانگێرتەی گردینی گردوو کورڎسانینە. چی ڕوەنە گردوو دووکان و بازاڕ و ناوەندەکاو هەرمانۍ و ئیدارەکا وزیارە، سەرسەعبوو ئا ڕوەیە (٢٥وو خەرمانانی)، جه‌ماوه‌روو خه‌ڵکوو کورڎسانی سەرڎای قەبرەو ژینای جوانەمەرگۍ و سەرجەموو گەشمەرڎا و گیانبەختکەرڎاو شۊڕشوو" ژەنی، ژیوای، ئازاڎی" شار و دەگایەکاو کورڎسانینە کەرا و چەپکەولیی ڕێز و وەشەسیای سه‌روو مەزارەکاشاوە بنیارە و ڕاوڕسموو ڕێزوەنەنیایش پەی کەرا.

٣- داوا وەنەو سەرجەموو خەڵکی ئازاڎیوازوو ئێرانی (ژەنا، گەنجا، کرێکارا، مامۊستایا و خانەنشینا، ژیوگەپارێزنا و نه‌ته‌وه‌بندەسەکا سەرتاسەروو ئێرانینە کەرمۍ، کە پەشتیوانی وەنەو مانگێرتەی خه‌ڵکوو کورڎسانی کەرا و بە مانگێرتەی گردینی، به گردلاێوەش نیشانە بدا، که شۊڕشوو" ژەنی، ژیوای، ئازاڎی" تا یاوای به ئامانجەکاش پاسە درێژه‌ش هەن.‌

٤- داوا وەنەو گردوو کۊشەرا و خەباتکارا، هێز و لایەنه وەڵێکەوتەیوازەکا بەروو وەڵاتیوە کەرمۍ به گرد نۊعێوە  پەشتیوانی جە مانگێرتەی گردینوو ٢٥وو خه‌رمانانی کەرا و چا ڕووەنە وێنیشانەدای و ڕاپیمای جه‌ماوه‌ری کەرا و سەرنجەو کۊمەڵاو خه‌ڵکوو ئینساندۊسوو دنیۍ پەی پەشتیوانی جە شۊڕشوو ژینائەمینیۍ کێشا.  

٥- حه‌رکام جە حیزب و لایەنە سیاسییەکاو کورڎسانی به‌شدارۍ چی ئەرەنیشتەینە، پەشتیوانی و بەشداریی وێشا جە مانگێرتەی ڕۊو "٢٥وو خه‌رمانان"ی و ڕاوڕەسمەکاو سەروو  قەبرەو گیانبەختکەرڎاوە ئەرەبیاونا.

چوارشەممە ١٥وو خەرمانانوو ١٤٠٢ی ڕۊجیاری– ٦وو سێپتامبروو ٢٠٢٣

س.ز