خەڵکوو مەخمووری: قبووڵش مەکەرمۍ و مدرامان کەرمۍ

هاموەڵاتاو مەخمووری، کە ج هیزیوە وەرڎەموو سەیارە زرەپۊشەکا و سوپاو عێراقینە خەیمێشا ورڎێنۍ و وەرگێری کەرا واتشا، حەرگیز زوڵمشا قبووڵ نەکەرڎەن و ئیسەیچۊ قبووڵش مەکەرا و مدرامان و وەرهەڵێسی کەرا.

هیزی دەیان سەیارۍ زرەپۊشۍ و سەروازیۍ حەوڵێشا دۍ جە چند قۊڵێوە بلا دلۍ کامپوو گەشمەرڎە ڕوستەم جودیی (مەخمور)ی و بە تەلی دڕەین دەورووبەروو کامپەکەی تەلبەند کەرا. خەڵکوو مەخمووری لووۍ وەرڎەمشا و ناستشا و راشا وەنە گێرتۍ.

خەڵک تا وێرەگا ڕاگێرییشا وەنە کەرڎۍ و سوپاو عێراقی وێرەگاوە گجوومش کەرڎ و گەنجێوەش بریندار کەرڎ.

پەی ڕاگێریکەرڎەی لوای سوپاو عێراقی پەی دلۍ کامپوو مەخمووری، هاموەڵاتۍ خەیمێشا ورڎا و بیۍ حەرەسۍ خەیمەکا و هیزیوەن خەریکێنۍ.

ئا هاموەڵاتۍ کە چاگە چالاکی کەرا پێسە باسشا جە هەست و پەیلوای وێشا کەرڎ پەی ئاژانسوو هەواڵوو فورات (ANF)ی.

'ئێمە لایەنگیرۍ ئازادی و یەکسانینمێ'

هاموەڵاتێوە بە نامۍ سەدیق ئەڤداڵی واتش: "داواو ئێمە هەمیشە ئازادی و برایەتیین. چانەیە زیادتەر حیچی تەرما گەرەک نییا. ئێمە جگە جە ڕاو ئازادی و ئاشتی حیچی تەرما گەرەک  نییا."

'ئەگەر ئێمە بورجوو چەمداریما قبووڵ کەرڎۍ ئاندە جە یاگۍ وێما دوورۍ نەگنێنمێوە'

ئەڤداڵ بارەو نیایرەی بورجوو پاسەوانیی سەروازیوە واتش، "ئەگەر ئێمە بورجی سەروازییما پەی چەمداریکەرڎی و تەلبەندکەرڎەی و نیایرەی تەلی دڕەینیما قبووڵ کەرڎۍ یاگۍ وێما نەفاڕێنمۍ. ئێمە وەررو ئانەی قبوڵما نەکەرڎ و کۊچما کەرڎ و ئامایمۍ وێگە. ئێمە تەلبەند و بورجوو چەمداریما قبووڵ کەرڎۍ و جە یاگۍ وێمانە قبووڵش کەرێنمۍ. چێشما سەر بۍ، بەدڵنیاییوە قبووڵش مەکەرمۍ، قەرارەکەما یەکسانیین. ئێمە حەرگیز جە تاریخنە زوڵمما قبووڵ نەکەرڎەن و چێولایچ قبووڵش مەکەرمۍ."

'ئێمە حەرگیز قبووڵش مەکەرمۍ و وەرگێری کەرمێ'

حەرپاسە ئەدێوە بە نامۍ مریەم جندیۍ، کە دلۍ خەیمۍ حەرەسیاتینە بۍ پێسە هەڵوێستوو وێش بەرش وست و واتش: "ئێمە قبووڵش مەکەرمۍ، کە دەورما گیریۊ و وەرگێری کەرمۍ. هەتا زینڎۍ بیمۍ و ونیما چەنە بۊ، ڕا مەدەیمۍ بەیا دلۍ کامپەکەی، وەرگێری و مدرامان کەرمۍ."

س.ز