کناچە کاراتەکارێ پاوەی ١٩ مداڵۍ تەڵێ، زیوێ و برۆنزێشان بەردێوە

کناچە کاراتەکارێ شارو پاوەو هەورامانی، بەشدارێ قارەمانیی (کوبودوکاراته)و پارێزگاو کرمانشان-یشان کەرد و ١٩ مداڵۍ تەڵێ، زیوێ و برۆنزێشان بەردێوە و بیۍ بە نمایەندێ پارێزگاکەی.

کناچە کاراتەکارێ شارو پاوەو هەورامانی، بەشدارێ قارەمانیی (کوبودوکاراته)و پارێزگاو کرمانشان-یشان کەرد. جە قارەمانییەکەنە کە چنڎین تیمێ کاراتەی وزیاتەر جە ٤٠٠ کاراتەکارێ بەشدارێ بیێنۍ، کناچە کاراتەکارەکێ پاوەی سەرکەوتەی گەورەشان بەدەستوست و تاواشان ١٩ مدالێ تەڵێ، زیوێ و بڕونزێ ببرانێوە.

جە قارەمانییەکەنە ئی کناچێ ئی مداڵێشان بەدەسوستۍ: 
بیتا عەلیزاده/ تەڵا
سپیده محەمەدنژاد/ ١ تەڵا و ١ زیو
شنیا نەسری/ تەڵا
آتنا جانی/ تەڵا
یەسنا خدامورادی/ تەڵا
 یەسنا حوسینی/ تەڵا زیو
 دینا عەلیزادە/ تەڵا زیو

ئی گەمەکارێچە مداڵۍ بڕونزێشان بەردێوە:

ئالا عارفی، باران ئەحمەدی، ناژین ساڵحی، هلیا حوسینی، بهارە کەریمی، ستایش سبحانی، بیتا عەلیزاده، ئەلینا مورادی ٢ مداڵۍ، الینا مرادی، شنیا نەسری، یەسنا حوسینی.
 
کناچە کاراتەکارێ شارو پاوەو هەورامانی، سەنا مورادییە و زانا وڵەدبەگی سەرپەرشتیارێ و ـارئاوەرێشەنە و تیمەکە جەی دمایچ نمایندەیی پارێزگاو کرماشانی جە قارەمانییەکانە بکەرۆنە.

هەر جەمان قارەمانیەنە، کوڕە کارتەکارەکێ پاوەی، دەیان مدالێ تەڵێ، زیوێ و بڕونزێشان بەردێنێوە و ئاڎێچۍ جەی دمای نمایندەیی پارێزگاو کرماشانی جە قارەمانییەکانە بکرانێ.

لینک: