پۍ ۋینای عەبدوڵا ئۊجالانی داواکاری وزیا ڕووە

پارېزنەرەکۍ ڕابەر ئاپۊی، کە نزیک بە ٣ ساڵان نەتاوانشا زانیاری جە بارەو موەکیلەکاشاوە هۊرگېرا، جارېوەتەر داواکاریشا وست ڕووە.

پۍ سەردای جە موەکیلەکاشا داواکاری جە لایەن و پارېزنەرا نۋیسینگەو یاسایی سەڎەی ''ئیبراهیم بیلمەز، ڕازیە ئۊزتورکە، عیمران ئەمەکچی و جەنگیز یورەکلی"وە پېشکەشکریان.

پارېزنەرەکۍ پۍ ۋینای ڕابەر ئاپۊی، عومەر خەیری کۊنار، حامیلی یەڵدرمی و وەیسی ئاکتاشی، داواشا پېشکەش بە داواکاری گرڎیی بورسای و ڕاوەبەرایەتی زینڎانی ئیمڕاڵی کەرڎەن.

جە ٢٥ ئاداروو ٢٠٢١ یۊ تا ئیسە حیچ زانیاریېوە جە ڕابەر ئاپۊیۊ دەس نەوزیان.

پارېزنەرەکۍ پۍ ۋینای ڕابەرو گەلوو کورڎی حەفتۍ دووۍ جارۍ داواکاری پېشکەش کەرا، بەڵام مەتاۋا جواب هۊرگېراوە.