ڤەرڤە و سەهۆڵبەندان ڕاکێش وستێنێرە و ژیوایش سەخت کەردەن

جە هەورامانات ۋارای ڤەرڤێ و سەهۆڵبەندان ڕاکێ سەڎان دەگایاش وستێنێرە و دەیان دەگێ کارەبا و ئاۋیشان بیێنە و ژیوای هاموڵاتیان فرە سەخت بییەن و خەڵکی گلەیێشان جە دەسەڵاتی هەنێ.

زیاتەر جە یەک هەفتەن، ڤەرڤە و سەهوڵبەندان ڕووەش نیێنە ناوچە جیا جیاکانو هەر دوێ بەشێ هەوراماناتی و بەجۆرێ کە جە دلێ دەگایا و شارەکانە ٥٠ تا ١٠٠ سانتی مەترێ  و جە کەش و کۆ و بەرزایەکانە ١٠٠ تا ٢٠٠ سانتی مەترێ ڤەرڤە ۋارێنە و شۆنیشەرە پلەکێ گەرمای پەی چێرو سفری وەستێنێرە، بەشێوازێ کە ئەرەوەستەی پلەکێ گەرمای یاوان بە ٧ تا ١٢ پلێ سیلیزی کە ئانەیچە سەهۆڵبەندانش ونەکەوتەنەوە.
بەگردی ۋاری ڤەرڤێ و سەهۆڵبەندانەکەی بییەن بە باسیو ئانەی تا جادێ و ڕاکێ هامۆشیێ سەڎان دەگایا و چەنڎین شارەکڵێ و شارێ  بوزیارە و پەیوەندی میانشانە نەمەنۆنە. هاوەخت دەیان دەگایێ کارەبا و ئاۋیشان بڕیێنە. سەرجەم ئا بارودۆخە ژیوا و گوزەرانو هاموڵات فرە سەخت بییەن. 
هاموڵاتیێ هەوراماناتی داواکارێنێ جە دەسەڵاتدارانو ئێرانی و حکومەتو هەرێمو کوردستانی بلانێ دەمشاوە و ڕێ و جاکان بکەرانێوە و بەپەلە هەوڵ پەی چارەسەری کێشەکان بڎانێ تایبەتی کێشەکێ بڕیەی ئاۋێ و کارەبا (برقی) چارەسە بکەرانێ و نەوتە و سۆتەمەنیشان پەی بکیانانێ.

هاموەخت ڤەرڤە و سەهۆڵبەندانە چەنڎین ڤییەر هامۆشیێش ونەکەوتێنێوە و هەر پەوەکەی جەی ئی چوارچوەنە هەرمانگەو هامۆشیێ و ڕاداری جە شارەکانو (سنە، پاوە، مەریوان، نۆدشە، نۆسوڎە، بیارێ، کامیاران، سەڵواوا، تەۋێڵۍ، خوماڵ و هەڵەبجە)ی ئاشکراش کەردەن: تیمەکێ هەرمانگەکەیشان شەوانەڕۆ سەرقاڵێ پاککەردەیۆ و ئەوەکەردەیۆ ڕاکانێ، بەڵام ەبەدەوامی وارای ڤەرڤێ و دروستبییەی سەهۆڵەندان و تەمێ کارەکەش سەخت کەردێنێ و گرفتش پەی هامۆشیو شۆفێرا و هاموڵاتیا دروست کەردەن.
هەرمانگەک وریاییش بە  هاموڵاتیا و شۆفێرادان، ئەگەر پەی کاری فرە گرنگی وپنەوازی نەبۆنە نەزیانێرە و ئەگەر زیێرە با سەرووێ و بە هایداری خۆڕانێ ونە و ڕانمونەکێ هامۆشیێ وەروچەمان بگێرانێ و  هامکات زنجیر پەی تایێ ماشینەکانشان بەسانێ.

سەرەڕاو سەختی بارودۆخەکەی بە دیسان خەڵکی بە ۋارای ڤەرڤەکێ دڵشادێنێ، چونکە مەتەرسیەکێ وشکەساڵیش نەئاستێنێ و هانێ و سەرچەمێ فرەێ جە هەوراماناتەنە کە وشکایشا ئامابێ، جارێوتەر ژیوێنێوە و پەڕ ئاۋێ بیێنێوە.