ئایرەکەو نەوسوڎۍٚ کۆنترۆڵ کریا

همەت و کۆشای خەڵکی و هەرمانگاو ئایرکوشنایۆ نەوسوڎۍٚ، ئایرەکەو دەوروبەرو شارەکەی کۆنترۆڵ کریا.

جە دمای ئانەی کە پوش و پەڵاش و دارستانەکۍٚ شارو نەوسوڎۍٚ ئایرشان گێرت و بەخێرایی تەشەنەش کەرد، تیمەکۍٚ ئایرکوشنایۆ سەر بە هەرمانگەو ئایرکوشنایۆ شارەکەی و بەیاوەری و هامکاری هاموڵاتیا و ژیوگەپارێزا هەڵمەتو کۆنترۆڵکەردەی ئایرەکەی دەستش پنەکەرد.
سەرەننام بەهمەتو کشایی گرد لایێ، جە نزیکو (تاکە داری- تەک درەختی) ئایرەکە کۆنترۆڵکریا و کوشنایاوە.

هەرمانگەو ئایرکوشنایۆ نەوسوڎۍٚ  و ژیوگەپارێزۍٚ شارەکەی داواشان جە هاموڵاتیا کەرد: بەهۆکارو وشکەساڵی و کەموارانی مەتەرسی ئایرگێرتەی پوش و پەڵاش و دارستانەکان زیاتەرەن، پنەوازەن هاموڵاتیۍٚ و گەشتیارۍٚ هایدارۍٚ ئا بارودۆخیە ببانۍٚ و وێشان پارێزنان جە ئایرکەردەیۆ و فڕەدای سیگاری و گرد کەسۍٚ جە ئاستو وێشەوە ببۆنە بە ژیوگەپارێز.