ئەستەنبوڵ-نە هەزاران کەسۍ پەی نەورۊزی کوۍ باوە

نەورۊزوو ئێساڵی مەیڎانوو "یەنی کاپیی"ی ئەستەنبوڵینە مەبارەک کریۊ. ئاهەنگوو مەبارەکباییەکەی بە وەڵێوەبییەی هەدەپە، هەدەکە بریۊ ڕاوە. هەزاران کەسۍ بەرەو مەیڎانەکەو نەورۊزی ملا.

جەژنەو نەورۊزوو ساڵەو ٢٠٢٣ بە دروشموو "گرڎ یاگۍ نەورۊز، گرڎ وەختۍ ئازاڎی" مەبارەک کریۊ.

چالاکییەکاو نەورۊزی بۊ یادکەرڎەیۊ قوربانییاو بوومەلەرزەکاو مەرەشی ملا ڕاوە.

ئاهەنگوو نەورۊزی جە ئەستەنبو-٠نە مەیڎانوو "یەنی کاپی"نە ملۊ ڕاوە.

نەورۊز بە وەڵێوەبییەی کۊنگرەو دیموکراتیکوو گەلا (هەدەکە) و پارتی دیموکراتیکی گەلا (هەدەپە)ی ملۊ ڕاوە. مەیڎانەکەنە سەکوێوە گەورەی سیاویچ وەش کریان.

هەزاران کەسۍ  چندین مەنتێقا ئەستەنبولیوە بەرەو مەیڎانوو "یەنی کاپی" کەوتێنۍ ڕا.

خەڵک دلۍ بازگەکاو ئاسایشیرە ملا بەرەو مەیڎانەکە. پۊلیس بڕۍ شۊنێنە ڕاگێری جە خەڵکی کەرۊ، کە میترۊو مارماراینە سوارۍ با و چا ڕێوە وێشا بیاونا مەیڎانوو نەورۊزی، وەلێم خەڵکجە قۊڵوو ئاکسارایۊ ملا دلۍ مەیڎانوو نەورۊزی.

سەرباروو وارانێوە فرەی، خەڵک مەیڎانوو "یەنی کاپی"ینە کوۍ باوە. بەشداریی فرە و هەسوو گەنجا جە ئیسەوە بیەن یاگۍ سەرنجۍ. مەیڎانەکەنە سەرەمڕ دروشمەکاو "بژیوۊ سەرۊک ئاپۊ" و "بۍ سەرۊکی ژیوای مەبۊ"ی وچیاوە.

عەلەمەکاو هەدەپەی و پارتوو چەپی سەوزی، مەیڎانەکەنە بەرزۍ کریێنێوە.

س.ز