زانستگاو زانستیی پزشکی کوردستانی ڕیزبەندو (تایمز)یەنە ”٦٧“مینەن

بە پاو (تایمز)ی، زانستگاو زانستیی پزشکی کوردستانی جە سنە، جەئێران یوەمینەن و جەجیهانیەنە ٦٧مینەن.

بە پاو ڕیزبەندیوی کە ئەرەمەرزیا و سازی (تایمز)ی وەڵاوش کەردەنەوە، ٥٣٩ زانستگایێ جەوانێ جیهانی کە تەمەنشان جە ٥٠ ساڵان کەمتەرەن وەڵکەوتە تەرین زانستگایێ جیهانیەنۍ.

تایمز ئاماژەش بەئانەیەدان، زانستگاو زانستیی پزشکی کوردستانی جە شارو سنەی، یۆنە جە ١٠٠ زانستگا جەوانەکانو جیهانی و ڕیزبەندیەکەنە ٦٧مینەن و بە ئی جۆرە یۆن جە وەڵکەوتە تەرین و بە کوالیتە تەرین زانستگاکانو جیهانی.
هەر بە پاو ڕیزبەندیەکەی، زانستگاو زانستیی پزشکی کوردستانی جە شارو سنەی یوەمین زانستگان جە میانو سەرجەم زانستگایەکانو ووڵاتو ئێران-یەنە.