جە هەڵەبجە سەنتەرو ژیوای و وەزارەتو ڕۆشنویری خولو (زوان و ڕازوانو هەورامی) مەکەرانێوە

جە هەڵەبجە بە سەرپەشتی سەنتەرو ژیوای و چەمداری وەزارەتو ڕۆشنویری هەرێمو کوردستانی خولو (زوان و ڕازوانو هەورامی) پەی مامۆسا جەمال بێدار-ی مەکەرانێوە.

جە شارو هەڵەبجەی پەی پەرەپنەدای و دروسنویسی و شارەزابیەی بە ڕازوانو هەورامی، بە سەرپەشتی سەنتەرو ژیوای و چەمداری وەزارەتو ڕۆشنویری هەرێمو کوردستانی خولو (زوان و ڕازوانو هەورامی) پەی مامۆسا ”جەمال بێدار“ی مەکەرانێوە.
جەی ئی بارەوە کاروان حەسەن، ڕاوەبەر جە سەنتەرو ژیوای بە بەشو هەورامی فورات نیوز (ANF)یش وات: نامنویسی پەی بەشداریکەردەی جە خولەکەی جە 13/01/2021 جە ڕاوەبەری پەروەردەو هەڵەبجەی دەستش پنەکەردەن و تا 25/01/2021 نامنویسیەکە بەردەوامەن و هەمان ڕۆچ یەکەم وانەو خولەکەی مەواچێۆوە.

کاروان حەسەن واتیچش؛ خولو زوانی و ڕازوانی هەورامی 20 وانێ جەوێش مەگێرۆنە و هەر وانێوە 45 دەیەقێن و هامکات،وازیارەن، تا هۆگرێ زوان و ڕازوانو هەورامی بەشداری جە خولەکێنە بکەرانێ.