ھەنگامۍ کرڎەیۍ پەی ئاۋەڎانکەرڎەی ھۆرامانی [بەشۍ پەنجەمە]

ھەنگامۍ کرڎەیۍ پەی ئاۋەڎانکەرڎەو ناوچەو ھۆرامانی و ئەۋەگېڵنای زۋانی ھۆرامی پەی بوارو وەنەی و ڕاۋەبەریی.

ھەنگامۍ کرڎەیۍ پەی ئاۋەڎانکەرڎەو ناوچەو ھۆرامانی و ئەۋەگېڵنای زۋانی ھۆرامی پەی بوارو وەنەی و ڕاۋەبەریی، جە نۋیستەی ئاکۊ مارانی-ن و چنڎ بەشێن و هەر جارەو بەشێوش وەڵاومکریۆنەوە.

بەشۍ پەنجەمە

مانیفێست-کەرڎەو دەسۇرو نۋیستەی یان ڕانۋیسی

بە پېچەۋانەو جۊرو مانیفێست-کەرڎەو دەسۇرو ڕازۋانی، پەنەۋاز ھەن، کە زۋانزانەکۍ گرڎو دیالێکتەکا زۋانی هۆڕامی و گرڎو ناوچە ھۆرامی-زۋانەکا پېۋەرە سەرو ئانەیە ڕېکۍ گنا، کە یەک جۊر ڕانۋیس پەیڕەۋکریۊ، ھەڵبەتە مشیۊ ئېمە ئانەما ۋیرنەشۊ، کە ڕانۋیس یان یەک ڕانۋیسی بە ۋاتاو ئانەیە نېیا، کە "مشیۊ گرڎو ھۆرامی زۋانەکا پەی مەبەسېۋی نامېۋە یان ۋاچېۋە  بەکاربەرا" و دەسبەرڎارو ھامۋاتاکا وېشا با؛ پا جۊرە کە کەسانېۋ بە ھەڵە چە ڕانۋیسی یۊگېرتەی یاۋێنېنە. نەخێر، یەک ڕانۋیس ۋاتا جۊرو نۋیستەو ۋاچەکا، خاڵبەڼی دېڕ و نیمەدېڕۍ، چنین نۋیستەو ئامرازەکا بەتایبەت ئامرازەکا پەیۋەڼی و پەیوەستکەرڎەی ۋاچەکا و نیمەدېڕەکا و دېڕەکا، بەتایبەت چنین نۋیستەی نامە یۊگېرتەکا و یاگەگېرۊ ناما| یاگەگېرۍ لکیێ [؟] و یاۋەرناما و یاۋەرنامە یۊگېرتا و یاۋەرکرڎارا و یاۋەرکرڎارە یۊگېرتا، کرڎارا و کرڎارە یۊگېرتا و دماگېرۍ  ناما و یاۋەرناما و یاۋەرکرڎارا و کرڎارا، پېسەو یۊی بنۋیسیا.

ھەڵبەتە بېژگە ئانەیە و چانەیچە فرە گرنگتەر ئانە ھەن، کە مشیۊ کیبۆردۍ ھۆرامییە بە پەنەۋازی گرڎو دیالێکتەکا وەڵام بڎۊۋە و نۋیسەرۍ ھۆرامۍ بە دەسۋەرڎای چە دەنگ|پیتە ھۆرامییەکا و ھەر پاسە بە فاڕاو ۋاچە ھۆرامییەکا ناچارۍ نەبا. ئەر پەی گرڎیما یەک کیبۆردە بۊ، کە بە گرڎو دیالێکتەکا وەڵام بڎۊۋە، ھیچ گرفتېۋۍ درۊسنمەکەرۊ و کریۊ کەسېۋ (واران، خوای، کەرۇوە) بنۋیسۊ و کەسېۋتەر (ۋاران و خۋای، کەرۇۋە) بنۋیسۊ، بەڵام ئەر ئېمە نۋیستەو وېما بە کیبۆردۍ فارسییە یان سۆرانییە پابەڼ کەرمۍ، بەشېۋو فرەو ھۆرامی-زۋانەکا، کە خەڵکو جەرگەو ھۆرامانی ھەنۍ، ناچارۍ کەرمۍ و قسەکەرڎەی ئاڎېشا کە پارېزیاتەرین و ڕەسەنتەرین بەشۊ زۋانی ھۆرامی ھەن، دلېنەبەرمۍ. بەڵام ئەر کیبۆردۍ ھۆرامییە پیتو گرڎو دەنگە ھۆرامییەکاش چنە با، ئا دەنگی کە ۋاتاو ۋاچەکا فاڕا و چە یەکتری جېیێ کەراۋە، ئا کاتە ھەر کەس بە پەنەۋازی دیالێکتەکەو وېش چە کیبۆردەکۍ کەڵک ھۊرگېرۊ و ھیچ کەس بە ھیچ چېۋېۋ ناچار نمەبۊ و نمەکریۊ و زۋانی هۆرامی و دیالێکتەکیش پارېزیا و هامکاتیچ تەسەلیی زۋانەکەی مەنۊۋە و هەمانۊ نۋیسەراما پەڕتەرە و هەمەڕەنگتەرە بۊ و چە وەشتەرین و گونجېیاتەرین ۋاچەکا یەکتری کەڵک هۊرگېرا.


------------------------------------------
* دەنگە تاییبەتەکۍ زۋانی هۆرامی، پیتە و نمۇنەی دەنگیی و نۋیستەیی:
- ڎ : ئەڎا  : دەنگ https://t.me/Ferhengu.Zvani.Horami/6322
- ۋ : ۋاران  : دەنگ https://t.me/Ferhengu.Zvani.Horami/6328
- ڼ : مەڼ : دەنگ https://t.me/Ferhengu.Zvani.Horami/6324
- ۊ : لۊ : دەنگ https://t.me/Ferhengu.Zvani.Horami/6326
- ېـ ۍ  : دەنگ https://t.me/Ferhengu.Zvani.Horami/6330
- ۇ = وو : (مـۇ)
لینکو گرڎو پیتەکا ئەلفابێتو زۋانی ھۆرامی 
https://t.me/Ferhengu.Zvani.Horami/7588