جە نۆسوڎە ”تابلێت“ێ پەی مسیارە کەمدەرامەتەکان ئەسانیێ

خێرۆمەندێ نەوسوڎیێ بایی ٥٧ ملیۆن (تومان)نێشان کۆکەردنەوە و دانشان بە”تابلێت“ێ و بەخشێنێشان بە مسیارە کەمدەرامەتەکان.

جە شارو نەوسوڎێ سەر بە شارستانو پاوەی، ژمارێو خێرۆمەندێ شارەکەی پێسەو کۆمەکێوی زانستی پەی مسیارەکانو شارەکەیشان، ٥٧ ملیۆن (تومان)نێشان کۆکەردەنەوە و دانشان بە”تابلێت“ێ و تا بلێتەکێشان بەخشێنێ بە مسیارە کەم دەرامەتەکێ شارەکەیشان.
خێرۆمەندەکێ واتەنشان: ئارۆ پەی بەدەستوستەی و زانستی و زانیاری مسیارێ و وانکارێ پنەوازیشان بە تابلێتی و کۆمپیوتەری هەن، بەڵام فرێو جە مسیارەکان توانایی ئەسایی تابلێتی و کۆمپیوتەریشان نییەن و پەوکەی ئێمە جە خەموەریمانپەی زانستی و وەڵکەوتەی مسیارەکانمان هۆرئێزتێنمێ بە ئەسای ژمارێو تابلێتا و بەخشاییشان بە مسیارە کەم دەرامەتەکان.