یانەو موسیقی پاوەی ڕێزش نیا جە تاهیر وڵەڎبەگی

یانەو موسیقی پاوەی ڕێزش نیا جە تاهیر وڵەڎبەگی کە ساڵانێوەن ئاوازێ و گۆرانیێ هەورامێیش کۆکەردێنێوە و پارێزنێنش.

جە پاوە شار (یانەو موسیقی پاوەی) جە ڕاوڕەسێوەنە ڕێزش نیا جە تاهیر وڵەڎبەگی وێبەخشی فهرهەنگی پاوە؟و هەورامان.
وڵەڎبەگی، ساڵانێوەن مانیانەشناسانە و وێبەخشانە و بە دەرفەتێ وێش، سەرقاڵەن بە کۆکەردەی و ئارشیفکەردەی ئاوازێ و گۆرانیێ هەورامێ. نامبریا جە ئی چوارچێوەنە خزمەتی فرەش بە گۆرانیێ و هونەری و فەرهەنگی هەورامانی و هەورامانی کەردەن سەڎان ئاوازێ و گۆرانیێ هەورامیش کۆکەردێنێوە وپارێزنێنش، تا جە فەوتیای ڕزگارێشان بکەرۆنە و بیاونۆنەشان بە نەوەکانو دماڕۆی.