تان و پۊ سیستەمو وېراۋەبەریی کۊمەڵایەتیی

تان و پۊ وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتیی و ھەنگامۍ کرڎەیۍ پەی ئاۋەڎانکەرڎەو ناوچەو ھۆرامانی و ئەۋەگېڵنای زۋانی ھۆرامی پەی بوارو وانایوېڕاۋەبەریی و ڕاۋەبەریی. [بەشۍ ۋیس و چوارەمە]

تان و پۊ وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتیی و ھەنگامۍ کرڎەیۍ پەی ئاۋەڎانکەرڎەو ناوچەو ھۆرامانی و ئەۋەگېڵنای زۋانی ھۆرامی پەی بوارو وانای و ڕاۋەبەریی، کتێبێوەن جە نۋیستەی و ئاماڎەکەرڎەی "ئاکۊ مارانی"ن و بە زنجیرە جە بەشو هەورامی ئاژانسەکەیمان (فوڕات نیوز)ەنە وەڵاو مەکریۆنەوە.

بەشۍ ۋیس و چوارەمە

گرۇپۍ و پارتییە ڕامیارییەکۍ دلۍ سیستەمو وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتیەنە چ نەخشېۋشا ھەن؟

ھۊگریی ڕامیاریی و لایەنگریی پارتییایەتی ھەر پېسەو ھۊگریی ئایینی و وەرزشی و موزیکی و ..تد پەرسېۋە کەسییەنە و مشیۊ چە مەرزو چالاکی و حەزە کەسییەکا نەترازیۊ و ئەندامۍ و لایەنگرۍ پارتیېۋی ڕامیاریی ھەمان مافو ئەنداما و لایەنگرا تیپېۋی وەرزشیی بۊ و نە زېیاتەر و نە کەمتەر.

کەسېۋ/ کەسېۋە حەزش چە وەرزشی ھەن و کەسېۋی/ کەسېۋۍ تەرە چە موزیکی؛ کەسېۋ/ کەسېۋە هۊگرییش پەی پارتییایەتی و ڕامیاریی هەن و کەسېۋی/ کەسېۋە تەرە پەی ئایینی و ۋیرکاریی و فېلۆسۆفیی و ڕۊشنۋیریی. بەڵام ھیچ دەسەچنېۋ چە ئا دەسەچنا، مافو قسەکەرڎەیش بەنامۊ گرڎو خەڵکیۆ نېیا، ھەر پاسە نـ.مەکریۊ ئایینېۋ سەرو کۊمەڵېرە سەپیۊ و کریۊ بە بنەماو سیستەمو ڕاۋەبەریی، ھەر پاسەیچ نـ.مەکریۊ ئاراستېۋی ڕامیاریی و ئایدیۆلۆجیېۋە کریۊ بە بنەماو سیستەمو ڕاۋەبەریی و سەرچەمە و بڕیاردای. سیستەمو وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی ۋاتا زەمینەسازیی پەی بەشدارییکەرڎەی گرڎو خەڵکو کۊمەڵگێۋۍ چە بڕیارداینە، بەرھەمئاۋرڎەینە، ئەنجامداینە و سەرپەرشتیکەرڎیینە. پەی ئا مەبەسەیە، مشیۊ سیستەمو ڕاۋەبەریی سیستەمېۋی بېڵایەن، یان گرڎگیر بۊ و خاڵۍ ھامبەشۍ ژیۋای و پەنەوازییەکا خەڵکی بنەماو ڕاۋەبەریی کۊمەڵۍ با، کە ئانەیچە بەس چە ڕېکۆتەی کۊمەڵایەتینە ڕۇەمڎۊ، کاتېۋ کە ئازاڎی و یەکسانی و داڎپەروەریی کۊمەڵایەتی کریا بە بنەماو سیستەمو ڕاۋەبەریی و مسۆگەرکەرڎەی ئا یەرە مافە سەرەکییە پەی گرڎو ئەنداما کۊمەڵۍ.

بەڵام کاتېۋ کە پارتیېۋ، ئاراستېۋ، ئایدیۆلۆجیېۋە، ئایینېۋ کریۊ بە بنەماو سیستەمو ڕاۋەبەریی کۊمەڵۍ و ڕەۋایەتیدای بە سالاریی دەسېۋی سەرو دەسېۋی تەریەرە، بەرتەریی دەسېۋی ۋەرانۋەرو دەسېۋی تەری، ئیتر نە ئازاڎی و یەکسانی گرڎو ئەنداما کۊمەڵۍ بېیەیش ھەن و نە داڎپەروەریی کۊمەڵایەتی. چە ئا بارۆ ھیچ پەنەوازی بە سەلەمنای نېیا و ھەر چی ڕۊزگارەنە نمۇنەو گرڎو سیستەمە ڕامیارەکا ھەن و ھەر کەسېۋی ھۊشیار و ئاۋەزدار متاۋۊ یاڎاۋەرییەکا وېشەنە، دۆروبەرو وېشەنە، دلۍ ئا چوارچېۋە جیۆگرافییەینە کە کریان بە شۇرەو مافو ژڵېۋیای ئاڎی/ ئاڎۍ، ئانەیە ۋینۊ، کە ھەر یاگېۋ پارتییایەتی و ئایدیۆلۆجی پایۍ سیستەمو ڕاۋەبەریی با، چاگە پاۋانگەری و چەپاۋڵگەری و گەڼەیی و دزی و دەسەگەری و وۍ-سەپنای و ناچارکەرڎەی ھەنۍ و تەشەنە کەرا و پەرە مسانا، گەڼەیی و وێوڵە بېیەی سیستەمە ڕامیارەکا ڕاۋەبەریی دەسو کۆمپانییە جەھانلۇشەکاۋە، لۆبیگەریی پارتییەکا پەی کۆمپانییەکا و بانکەکا، سەپنای داوازیۍ و بەرژەوەندیۍ کۆمپانییەکا سەرو کۊمەڵېرە چە ڕاو پارلەمانی و پارتییەکاۋە زاڵېنۍ. ھەڵبەتە ئانە بە ئاوا ۋاتا نېیا، کە سیستەمە ناپارلەمانییە تاک-پارتیی و سەربازیی و ئایینییەکۍ نمایەندەیی کۆمپانییەکا نمەکەرا و دەسکەلاو کۆمپانییەکا نېیەنۍ. بەپېچەۋانۆ چە سەردەمو سەرھۊرڎای سەرمایەداریی دۆڵەتییۆ، چ دۆڵەتی بیسمارکی و بۆلشەڤیکی و ھیتلەری و مۆسولێنیی و چ دۆڵەتی ئیسلامی سعودی و ئێرانی و تاڵەبانی، تاکو نەزمی تازەو بازاری "دۆڵەتی نیئۆلیبرالیستی" و فەرمانداریی ھەرېمو "کوردستانی"، یان پېسەو دۆڵەتە دیکتاتۆرە بۆلشەڤیکەکا پارتییە دەسەڵاتدارەکۍ کۆمپانیېۋە گۆرۍ بېیېنۍ، یان پېسەو دۆڵەتە فاشیستەکا ھیتلەری و مۆسولێنی دۆڵەت و کۆمپانییەکۍ دۋۍ کۆمپانیۍ ھامبەشۍ بازاری بېیېنۍ، یان پېسەو ئی سەردەمەو نیئۆلیبرالیزمی خودو پارتییەکا کۆمپانیۍ خانەۋاڎەیۍ و قۊرخکەرو بازاری هەنۍ.

هەڵبەتە بېژگە ئانەیە، کە پارتییەکۍ ئامرازو ناھۊشیاری و وەشباۋەڕکەرڎەی خەڵکی نەڎاری و بېدەسەڵاتی هەنۍ بە "فریادڕەسیی" کەسانېۋی یان دەسەچنېۋی و پاگەندە پارلەمانییەکا. بېژگە ئانەیە پارتییەکۍ چەپرةۋۆ پەی ڕاسڕەۋی، نمۇنەگیری و کۆپی خودو کۊمەڵۍ نائازاڎۍ و نایەکسانۍ و ناداڎپەروەرۍ هەنۍ، ھیچ سیستەمېۋی پارتییایەتییەنە و ھیچ مۆدیلېۋی دۆڵەتییەنە، ھیچ جۊرە فەرمانداریېۋەنە، ھیچ پارلەمانېۋەنە، چ پارلەمانی کارتۊنی و چ پارلەمانی ڕاسینە، ئامانج بەرژەۋەڼی خەڵک نېیا، بەڵکو بەرژەۋەڼی کۆمپانییەکا و دەسەڵاتدارا و ڕامیارا ئامانج بېیەن و هەن و کەسانۍ ڕامیارۍ و پارتییەکېشا بەس دەڵاڵېۋی پارلەمانیی کۆمپانییەکا بېیېنۍ و هەنۍ و با. ئەر گۊشېۋو جەھانینە خەڵک کەمېۋ زېیاتەر چە گۊشەکا تەری چە ئازاڎیی و وەشگوزەرانیی و داڎپەروەیی بەھرەمەڼ بۊ، ئانە ۋەرەنجامو ھۊشیاریی و کۊششی سەڎان ساڵەو خەڵکو کۊمەڵەکا ئا ناوچەیە بېیەن، نەک بەخشڼەیی و پاکیی و دڵسۊزیی ڕامیارا و پارتییەکا و دۆڵەتەکا و کۆمپانییەکا.

ھەر کەس مەبەسش بۊ، متاۋۊ ئا ھورۇژمە جەھانگیرەیە ۋینۊ، کە چە ئەمەریکا تاکو ئۆروپا و ئاسیا و ئەفەریکاو دماو ئەۋەتاۋیای پەشمەکییانەو ئیمپڕاتۆریی بۆلشەڤیکی بەنامۊ "نەزمی تازەو جەھانی" پەی سەرو گرڎو کۊمەڵەکا دەسشپنەکەرڎەن و ڕادەو تڼیی و خاۋیی و قۇڵیی و ڕواڵەتیی ھورۇژمەکەی بە ڕادەو مڎرامان، یان ملکەچیی کۊمەڵەکېۋە پەیۋەز بېیەن و هەن.
چە ئا بارۆ، چە ئەمریکا یەکەمین ھەنگامە پەلامارو سەندیکاکا دریا و ئەندامبېیەی دلۍ سەندیکاکانە بی بە بەھانە پەی ۋەرنەکۆتەی ھەرمانۍ، چە ئۆروپا درېژۆکەرڎەی ماۋەو ھەرمانۍ و بەھېزکەرڎەی ڕۆتە فاشیستییەکا، چە وەرکۆتی مېیانینە جەنگ و قەرزارکەرڎەی و نەڎای مۇچەی و بڕیەی مۇچەی تاکو ڕادەو یەرە چارەکی و ھەر پاسە ئاستو گرڎو جەھانینە ۋەرتەسککەرڎەی ئازاڎییە کەسیی و کۊمەڵییەکا مرۊڤی. ئەر سەرنجبڎەیمۍ بە زېیاڎبېیەی ھەژمارو پارتییەکا و پارلەمانەکا و دۆڵەتەکا چە دۋە دەھەی ۋېیەرڎەنە، بەڎبەختییەکۍ مرۊڤایەتیچ زېیاڎشاکەرڎەن و بېژگە دلېنەبەرڎەی سیستەمە ڕامیارییەکا [سیستەمە دۆڵەتییەکا] و ئەۋەگېڵای سەرو سیستەمو وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی ھیچ هومېڎېۋ نەمەنەن.

ۋەرو ئانەی، ھەنگامۍ یەکەمە پەی وۍ-ڕازگارکەرڎەی چە پاۋانگەریی سیستەمە ڕامیارییەکا و ڕېکۆۋستەی بنەماکا سیستەمو وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی، بە چۊڵکەرڎەی ڕیزو پارتییە ڕامیارییەکا و بایکۆتکەرڎەی دەنگدای و ھۊرۋچنای پارلەمانی دەسپنەکەرۊ.

----------------------------------------
دەنگە تاییبەتەکۍ زۋانی هۆرامی، پیتە و نمۇنەی دەنگیی و نۋیستەیی:
- ڎ : ئەڎا  : دەنگ https://t.me/Ferhengu.Zvani.Horami/6322
- ۋ : ۋاران  : دەنگ https://t.me/Ferhengu.Zvani.Horami/6328
- ڼ : مەڼ : دەنگ https://t.me/Ferhengu.Zvani.Horami/6324
- ۊ : لۊ : دەنگ https://t.me/Ferhengu.Zvani.Horami/6326
- ېـ ۍ  : دەنگ https://t.me/Ferhengu.Zvani.Horami/6330
- ﯗ = وو : (مــﯘ)
لینکو گرڎو پیتەکا ئەلفابێتو زۋانی ھۆرامی 
https://t.me/Ferhengu.Zvani.Horami/7588