زیلان ڤەژینە: نەورۊز ڕۊحی نەتەوەیی و یۊبییەی نەتەوەیین

زیلان ڤەژینە ئەرەیاوناش، شۊڕشوو "ژەنی، ژیوای، ئازاڎی"ی مۊرەو وێش جە ساڵەو ٢٧٢٢ی دا و مشۊم ساڵەو ٢٧٢٣ینە، بە سەركەوتەی شۊڕشوو "ژەنی، ژیوای، ئازاڎی" نەورۊز و ساڵی تازۍ تاجڎار کەرڎۍ.

هامسەرۊكەو پارتی ژیوای ئازاڎیی كوردسانی"پەژاك" جە پەیامێوە ڤیدیۊییینە، بۊنەو ئامای ساڵۍ تازۍ كوردیێوە٢٧٢٣ مەبارەکبایی جەژنەو نەورۊزیش جە بنەیانەو‌‌‌ گەشمەرڎاو بەتایبەتی ئەداو گەشمەرڎا و ئەرەمەرزنەروو فەلسەفەو ئازاڎیی "ژەنۍ، ژیوای، ئازاڎی"ی "ڕابەر ئاپۊ"ی كەرد و ئەرەیاوناش؛ ئاویروو نەورۊزی یووەم جار سەروو کەشوو زاگرۊسیوە گیسیاننە و ڕەمزوو یۊبییەی گەلە ئاری و میتراییەکان.

"ڤەژین"ە ئەرەیاونایچش؛ پەی گەلوو كوردی، نەورۊزوو ئێساڵی و ساڵە تازۍ كوردی ٢٧٢٣ ساڵێوە چارەنویسسازەنە، پەی گەلاو ئێرانیچ بەگرڎین ساڵەی تازۍ ١٤٠٢ۍ ڕۊجیارییە، ساڵەو پتەوكەرڎەی ڕۊحوو یۊبییەی و یۊگێرتەیی گەلان و مشۊم گەلەكەما جە وەرکەوتوو كوردستانیچنە، پاسە نەورۊزی وینۊ و حەوڵۍ وەرفراوانكەرڎەی یۊگێرتەیی زیاڎتەروو گەلاو ئێرانی بڎۊ.

نەورۊز ڕەمزوو یۊبییەی نەتەوەیی و مدرامانی و پێوەژیوای ئاشتییانەو گەلان. شۊڕشوو "ژەنی، ژیوای، ئازاڎی" مۊرەو وێش جە ساڵەو ٢٧٢٢ی دا، مشۊم جە ساڵەو ٢٧٢٣ینە، بە سەركەوتەی شۊڕشوو "ژەنی، ژیوای، ئازاڎی" نەورۊز و ساڵی تازۍ تاجڎار کەرڎۍ و هاگاتا جە نرخە هامبەشەكا و دەسكەوتەكاشا بۊ.

"زیلان ڤەژین"ە ساڵە ی تازۍ ٢٧٢٣ كە هاموەختەو٥١ هەمین نەورۊزوو "ڕابەر ئاپۊ"ینە، جە گەلوو كوردی و كوردسانییاو هاموەخت جە گرڎوو گلێرگەی مەبارەکە بۊ، چانیشا كە نەورۊزی و جەژنەو نەورۊزی بە جەژنەو وێشا مزانا، نەرۊز جە بنەیانە سەرەبەرزەكاو گەشمەرڎاو ڕاو ئازاڎی و بنەیانەو گەشمەرڎاو شۊڕشوو " ژەنی، ژیوای، ئازاڎی" و ئا ژەنا کە بە دڵ و گیان بەشڎاریی چالاكانەشا، جە چالاكییەكاو هەشتوو ئادارینە کەرد و مەیڎانەکاو خەباتی و مدرامانینە بێنۍ، پیرۊز كەرد و ئەرەیاوناش: یاڎوو گەشمەرڎاو ڕاو ئازاڎیوازیی گەلوو كوردسانی بەرز مرمانوو. نەورۊزوو سەروو ساڵەو گەلوو كوردی و گەلاو ئێرانین. گەلەكەما و گەلاو ئێرانی بە دۊخێوە فرە زەحمەتنە ملا و جە وەختێوەنە بەرەوخێرامای ساڵۍ تازۍ ملا، كە شۊڕشوو "ژەنی، ژیوای، ئازاڎی" شش مانگۍ وێش بە گرڎوو زەحمەتەکاشۊ گوزەرنا، پەوکای جە ئیسەوە ساڵەی تازۍ جە گرڎوو گەلاو ئێرانی مەبارەک کەروو. هومێڎەوارەنا، كە بتاومۍ پێوە ئا ئامانجۍ وەڵۍ وێمانە متێنێمارە بەسەركەوتەیی یاونمێشا ئامانج و ئێساڵ بۊ بە ساڵەو سەركەوتەی شۊڕشوو "ژەنی، ژیوای، ئازاڎی" جە وەرکەوتوو كوردسانی و ئێراننە، كە ئارۊ سەرمەشقایەتی پەی وەرکەوتوو دلێڕاسەی و گرڎوو دنیۍ کەرا.

نەورۊزوو ٢٧٢٣ۍ، نەورۊزوو ڕابەرایەتیین

جە ساڵەی تازێنە ٢٧٢٣ هەم پێسە جمیەری و هەم پێسە گەلیچ هەرمانەی فرێما ئینا گەرڎەننە. هەرمانەی ئەخلاقییە و ویژدانییە و نەتەوەییما وەلۍ گرڎ چێوێنە، ئازاڎیی جەسەیی "ڕابەر ئاپۊ"ین. مشۊم جە ساڵەو ٢٧٢٣ینە، زیاڎتەر جە گرڎوو ئا ساڵا گوزەریێنی، قووە بە کۊشیای و خەباتیما پەی ئازاڎیی "ڕابەر ئاپۊ"ی دەیمۍ و كۊشیایما بەرزتەر و بەقووەتتەر کەرمۍ. تا ئا وەختە "ڕابەر ئاپۊ" چا دۊخەی کەوتەنشنە ڕزگارش بۊ، مشۊم کۊشیایما نەمرڎۊ. پەوکای پێسە جمیەروو ئازاڎی جە گرڎوەختێوە زیاڎتەر هەرمانە و وەرپەرسبییەیما ئینا گەرڎەننە. مشۊم کۊشیایما گرڎوو بوارەكاو یاسایی، حقوقی، سیاسی-ینە، بۊنەو ئازاڎیی جەسەیی "ڕابەر ئاپۊ"یۊ خاستەر و هەستەر کەرمۍ. نەورۊز جە وێشنە، نەورۊزوو ڕابەرایەتیین. پەنجا ساڵ چێوەڵتەر "ڕابەر ئاپۊ" بە مەرزنایرەی ڕێكوستەیۍ شۊڕشگێڵنانە  خێرامایش جە نەورۊزی كەرد. ئا ڕێكوزیا ئیسەنە بییەن بە تاکە هومێڎ، پەی گەلوو كوردی و ملوێنان گەلە ئازاڎیوازا و بندەسا، پەوکای نەورۊز پێسە یووەمین جەئەڎابییەی ڕابەرایەتین و بنیاتنیای نەتەوەی دیموكراتیكین سەروو بنەماو ئازاڎیی ژەنۍ، جەئەڎابییەی دووەمینی و نەورۊز ڕابەرایەتیی كۊنفدراڵیزمی دیموكراتیكین. پەوکای نەورۊز، ڕۊو ئەرەیاونای سیستموو كۊنفدراڵیزمی دیموكراتیكین، كە هومێڎ و ئاواتەكاو گەلا دەسەبەر کەرۊ.

بەقووەتكەرڎەی یۊبییەی نەتەوەیی و ڕۊحوو مدرامانین

جە ساڵەو ٢٧٢٣ هەرمانەو وەرپەرسبییەی گرنگ ئینا گەرڎەنمانە، كە ئانەیچ بە یۊگێرتەی كوردا و کۊشیای هامبەش پێك مۍ. ئێساڵ سەڎ ساڵۍ سەروو پەیمانوو لۊزانیرە، كە ئامانجش ماڕای و پارچەكەرڎەی كوردان لوا. مشۊم یۊبییەی نەتەوەیی وێما پتەوتەر و بەقووەتتەر کەرمۍ. چی قۊناغەنە مشۊم جە گرڎ وەختۍ زیاڎتەر، حەوڵەکاما پەی مەرزنایرەی یۊبییەی نەتەوەیی وەڵۍ وزمۍ.

حەرچندە گەلەكەما بەهەڵوێسوو و هاگاشا یۊترینی بۍ و كۊشیای یۊبییەی نەتەوەیی وێشا بنیاڎ نیان، وەلێم پێسە و پارت و لایەنە سیاسییەكا گرڎوو هەرمانۍ و خەباتیما سەروو بنەماو یۊبییەی نەتەوەیی و سەروو ڕەمزوو سیاسەتوو نەتەوەی دیموكراتیكی ئەرەمەرزنمۍ. سیاسەتوو ئەرەگیریی دوژمنی كە ئامانجشا تاونایۊ ودلێنەبەرڎەی بۍ ماڕمێ؛ چونكوم پەیمانەو لۊزانی، پەیمانەو قاڕچنیەیۊ و پارچەكەرڎەی گەلوو كوردی بۍ، مشۊم بە کۊشیای هامبەش بە ڕۊحی هامبەش و یۊگێرتە بتاومۍ ساڵەی تازۍ مەبارەکە کەرمۍ. نەورۊز پەی وێش، ڕۊحی نەتەوەیی و یۊبییەی نەتەوەیین. دماییئارڎەین بە زوڵمی، پەوکای گرنگا بە ڕۊحوو نەورۊزی، ساڵەی تازۍ ٢٧٢٣ کەرمۍ ساڵەو یۊبییەی نەتەوەیی سەروو هێماوو سیاسەتی دیموكراتیكی.

نەورۊز ڕۊحوو یۊبییەی گەلان

هامسەرۊكەو پەژاكی "زیلان ڤەژین"ە، بەشێوە تەروو پەیامەكەیشنە ڕۊشناییش وست سەروو گرنگیی ساڵۍ تازۍ پەی گەلوو كوردی و گەلاو هەرێمەكەی و ئەرەیاوناش؛ ئێساڵ، ساڵێوە چارەنویسسازەنە. حەركەس داراو پلانۍ و بەرنامەین، ئێمەیچ داراو پڕۊژەی و سیاسەتێوە دیموكراتیكینمۍ، كە مشۊم پیلانەكاو دۊژمنا پووچەڵۍ کەرمێوە. نیم سەدەن کۊشیای "ڕابەر ئاپۊ"ی پەی گەلەكەیما و ئینسانیەتی ملۊ ڕاوە، داراو پڕۊژەی و سیاسەتوو تایبەت بە وێمانمۍ. داراو خەتۍ یەرەمێنمۍ جە مەیڎانی سیاسیینە و مشۊم سەروو خەتۍ یەرەمێوە کۊشیایما زیاڎتەر کەرمۍ و سەروو ئا بنەمێچە ڕۊحی نەتەوەیی و ڕۊحی یۊگێرتەیی گەلا مەرزنمێرە و پیلانەو ئا دوژمنا کە گەرەکشانە گەلاو ئێرانی وەر بدانە گیانوو یۊترینی پووچەڵە کەرمێوە، ڕۊحوو تەبایی و پێوەبییەی بەقووەت کەرمۍ.

گەلەكەما جە وەرکەوتوو كوردسانینە مشۊم جە ساڵەی تازێشنە یۊگێرتەیی وێش چەنی گەلای تەروو دلۍ ئێرانین وافرتەر کەرۊ

وەختێوەنە گەلەكەما پێوای نەورۊزیوە ملۊ، كە جە پانیشتوو كوردسانینە سەرەڕاو سیاسەتوو قاڕچنیەیۊ و دلێنەبەرڎەی جە لاو دەوڵەتی فاشیستوو ئاكەپە ـ مەهەپەیۊ، و پەیڕەوكەرڎەی سیاسەتێوە چانەی، كەچی جە ئەوەڵوو ساڵۍ زاینیێنە چا بەشەو كوردسانینە كارەساتێوە دڵتەزنی یەخۍ گەلەكەیماش گێرتە، پەوکای دۊخۍ کارەساتاوینە ژیومۍ. ئینە پەی وەرنیشتوو کورڎسانیج هەمان چێوا.

جە وەرکەوتوو کورڎسانیچنە دۊخۍ خراپتەر و زەحمەتتەر ئینا ئارانە، گەل ئینا دلۍ شۊڕشوو "ژەنی، ژیوای، ئازاڎی"ینە. ئانەیچ گرڎ کۊشایۍ و مدرامانۍ بێوێنەش پێویسا. ئا كۊشیایە بنیاڎ نریان، هەم سەركەوتەی و هەم دەسكەوتێچش فرۍ بیێنۍ و حەر دژواریێوەیچ كۊشیای چەنی وێش سەركەوتەی گەورەتەر خولقنۊ. گەلەكەما جە پانیشتوو كوردسانینە بە ئێشێوە گەورەیۊ تلیۊوە، وەلێم پێویسا ئا ئێش و ئازارەما کەرمۍ تووڕەییێوە گەورە و ورش چەرخنمۍ بە ڕێکوستەی، دژوو نەیار و ئا ئەرەگیرا سەروو كوردسانی، كە گەرەکشانە درێژە بە قاڕچنیەیۊ و پارچەكەرڎەی كوردسانی بڎا.

وەرکەوتوو کورڎانی شش مانگێش دماو وێش جیا ئاست. شش مانگۍ بێوچان دلۍ چالاكی و شۊڕشوو "ژەنی، ژیوای، ئازاڎ"ینە، كە بەڕاسییچ مۊرەو وێش دا وەنەو ساڵەو ٢٧٢٢ی و ئامان ڕووەو ساڵەو ٢٧٢٣ێچ، پا شێوەیچە قووەش دا بە گرڎوو گەلوو كوردی و جە گرڎوو دنیێنە خولقناش و هومێڎ و عەزمەو كۊشیایش دلۍ ژەنانە بە درووشم و فەلسەفەو "ژەنی، ژیوای، ئازاڎی" ڕۊحێوە تازەش کەرد وەروو جەسەو شۊڕشوو ئازاڎیی ژەنی و ئازاڎیی گلێرگەی و پاسەیچ ملۊ پێوای نەورۊزی و ساڵۍ تازێوە.

گەلەكەما جە وەرکەوتوو كوردسانینە مشۊم جە ساڵەی تازێشنە، یۊگێرتەیی وێش چەنی گەلای تەروو دلۍ ئێرانی وافرتەر کەرۊ، پاسەیچئازاڎی و سەرکەوتەی بەدەس مارۊ؛ چونكوم بۍ دیموكراتیزەكەرڎەی ئێرانی و بۍ چارەسەركەرڎەی پەرسەو گەلاو ئێرانی، پەرسەو كوردیچ ئێراننە چارەسەرە مەبۊ. چارەسەر ئینا جە یۊبییەی ویۊگێرتەی گەلانە. ئازاڎیی كوردسانی و یاوای بە مافە ڕەوایەكاش گەلەكەیما جە بەدیموكراتیزەكەدەی ئێرانی و پەرسەو گەلاو ئێرانینە پێك مۍ.

زووۊن گلیرگە مدارامنی گەورەش کەرڎەن و نەورۊزشا كەرڎەن بە ڕەمزوو یۊبییەی گەلا و یۊبییەی نەتەوەیی پەی وێشا

یۊگێرتەی گەلەكەیما جە وەرکەوتوو كوردسانینە چەنی گەلاو فارسی و بەلووچی و ئازەری و عەرەبی و گیلەكی و ... سیاسەتوو پارچەكەرڎەی و جەیۊوەردای گەلا لاو ڕژێمی فاشیستوو ئێرانیوە ماڕاش. پەوکای ئانە ڕژێم ساڵانە حەوڵێش پەی دۍ حەر جە سیاسەتوو قاڕچنیەیۊ و قەنارەدای و تاویایۊ و چەمتەرسنای بەكارش ئارۍ، هەنگام بەهەنگام و پا شۊڕشە زیهنی و ئەخلاقییەو وێشا تەفروتوناشا كەرد و ئا قوربانی و زەحمەتە فرەشا پەی ئازاڎی و دیموكراسی داشا، فرە بەنرخا و ئا نرخ و بەهێچە ڕەنجی هامبەشوو گەلان كە بونیاڎ نریان، پەوکای گرنگا جە ساڵەی تازۍ ٢٧٢٣ینە ساعیبوو  دەستكەوتی و نرخە هامبەشا بیمۍ و بە مسۊگەری جە ساڵەو ٢٧٢٣ینە، كۊشیای پەی ئازاڎی و دیموكراسی بەقووەتتەر و گەشتەر کەرمێوە. گەلەكەما داراو ئا ئیراڎە و عەزمەینە كە بە كۊشیای وێشا دماییشا بە گرڎوو سیاسەتوو ڕەگەزگەرای، ناوەندگەرای و پیاسالاری و نەتەوەپەرەسی و دینپەرەسی و مەزهەبگەرایی بارا. گەلەكەما مشۊم هەم وەراوەر بە نەتەوەپەرەسی کۊشایشا بەقوەەتتەر كەرا و هەم وەراوەروو سیاسەتوو پارچەكەرڎەی فرە هۊشیارانە هەڵسوكەوت کەرا. فرەو هێزا گەرەکشانە پەرە بە سیاسەتوو نەتەوەپەرەسی دلۍ گەلانە بدا. ماوەو پەنجا ساڵان كۊشیای ئازاڎی و پاشخانێوە ئا كۊشیایە ئینا ئارانە و ئانەی کەرا بە بنەماو كۊشیای و پرۊژەو وێشا و سیاسەتوو نەتەوەپەرەسی و دەوڵەتگەرایی و ناوەندەگەرایی ماڕا.

زوۊن گلێرگە مدرامانی گوەرەشا کەرڎەن، و نەورۊزشا پەی ویشا کەرڎەن بە ڕەمزوو یۊبیەی گەلا و یۊبییەی نەتەوەیی. مشۊم گەلەکەما ئێساڵێچ پا شێوازە خێرامای جە نەورۊزی و دەسکەوتە نەتەوەییەکش کەرۊگەورەتەرشا کەرۊ. ئینە پەی گەلای تەروو دلۍ ئێرانیچ عەینوو چێوین، بە ماڕای زوحاک و نەمروودە هامچەرخەکا كۊشیای وێشا بەرزتەر و باڵاتەر کەرا.

مشۊم جە ساڵەی تازێنە بە دروشموو "مدرامان ژیوای"ن خێرامای جە نەورۊزوو ٢٧٢٣ کەرا. هەمان وەختیچنە فرەو تاکەکاو گلێرگەی كۊچبەرۍ وڵاتاو ئەورووپای بیێنۍ، نەورۊزوو ئێساڵیچ پەی ئادییشا پەڕمانان، مشۊم بە چالاكیی فرەچەشن و بە دروشموو نەورۊز مدراما و مدارمان ژیواین، چەنی دروشموو "ژەنی، ژیوای، ئازاڎی" یۊگێری کەرا و پاسە  نەورۊزی بەرز برمانا. پەیاموو گەلەكەیما ئەورووپانە پەی دلۍ وڵاتی فرە گرنگا. پانەی کە وێسا بە ساعیبوو "ژەنی، ژیوای، ئازاڎی"زانا و پا پەشتیوانی و چالاكییە فرەڕەنگ و حەمەنۊعاشا جە هەشتوو ئادارینە نیشانەشا دا، سیمینار و پلاتفۊرم و چالاكیەكاشا فرە بەمانۍ بێنۍ و مشۊم بە جەماوەری و بەقوەتتەر خێرامای نەورۊزی و ساڵۍ تازۍ کەرمۍ.  حەرچەنی جە  شەمەزیناننە گەلەكەما جە سەرنیشتوو كوردسانینە پەیاموو یۊبییەی نەتەوەییشا دا، چا شۊنێنە كە ڕابەرایەتی كۊشیای ئاپۊیی ور گیسیا.

مشۊم نەورۊزی قەرەباڵختەر مەیڎانەکانە مەبارەک کەرڎێ

پێویسا گەلەكەما وەرکەوتیچنە بە کەرڎەیۊ ئاویروو نەورۊزی، جوابوو سڵاموو نەورۊزوو گەلەكەیما سەرنیشتنە بداوە. مشۊم گەلەكەما شارەكاو "سنەی و جۊانڕۊی و مەهابادی و كرماشانی و قوروەی و بیجاڕی و هەمەدان و كامیاران و ماكو و سەلماس و خۊی و ورمی و بۊكان و دیواندەرەینە و بەتایبەتی سەقزنە بە ڕۊحوو شۊڕشوو "ژەنی، ژیوای، ئازاڎی" بە گڕەوتینۍ بەقووەتۊ جەژنەو نەورۊزی و شۊڕشوو "ژەنی، ژیوای، ئازاڎی" تێکەڵ کەرا و سڵام  جە "ئامەدی و شەمزینانی و ڕۊهای و جەزیرەی و هەولێری و سلێمانیی و قامیشلۊی و حەسەكەی و كۊبانێ"ی کەرا. مشۊم سڵام چا ژەنە ئازایا کەرا، كە گرڎ کونجوکەلەبەرۍ ئی کورڎسانینە ودنیانە و بیێنۍ دەنگوو شۊڕشوو "ژەنی، ژیوای، ئازاڎی" جە وەرکەوتیچنە و ئێرانیچنە، مشۊم گەلەكەمان پا ڕۊحەوە خێرامای جە نەورۊزی کەرا و سڵام جە كۊشیای هامبەشی كەرا. گەلی ئاریایی داراو کەلتووری میترایینۍ، داراو ئاویروو نەورۊزینۍ. نەورۊز ڕەمزوو گلێرگەو گەلە زاگرۊسییەکان. گلێرگەو ئێرانیچ گەلێوە ئارین، یووەمین ئاویروو نەورۊزی سەروو کەسوو زاگرۊسیوە کریانۊ. مشۊم نەورۊز یانەکانە بۍ جبەر؛ چونكوم ئانە سیاسەتوو دەوڵەتی و ڕژێموو ئەرەگیروو ئێرانین، كە نەورۊزش سنووردار كەرڎەن، دلۍ یانا و حەوشا و وەربەرانە، مشۊم نەورۊز قەرەباڵختەر کریۊ و مەیڎانەکانە کریۊوە، کریۊ بە ئامیانوو یۊگێرتەیی و قووەو مدرامانی. 

س.ز