بنەیانەکۍ داواشا کەرڎە، سەرۍ ئیمڕالی بڎا

بنەیانەو "عەبدوڵڵا ئۊجەلان"ی ڕابەروو گەلوو کوردی و بنەیانەو زینڎانیای تەروو ئیمڕالی، جە ڕاو پارێزنەرەکاشاوە داواشا کەرڎە، مافوو چەمپەنەکەوتەیشا ئیمڕالینە پەنە دریۊ.

بنەیانەو "عەبدوڵڵا ئۊجەلان"ی ڕابەروو گەلوو کوردی و "مەزلۊم دینچ وەسیەی ڕابەروو گەلوو کوردی، عەلی کۊنار براو عومەر زەیری کۊناری، پۊڵات یڵدرم براو هامیلی یڵدرم-ی و مەلیحە چەتین واڵۍ وەیسی ئاکتاشی، سەرشا دا داواکاریی کۊماروو بورسای.

بنەیانەکۍ جە ڕاو داواکاریی کۊماروو بورسایۊ، بە هەمان داواکاری داواکارییشا پێشکەشوو زینڎانوو ئیمڕالی کەرد.

دووۍ ساڵێن حیچ زانیاریێوە سەروو "عەبدوڵڵا ئۊجەلان"ی ڕابەروو گەلوو کوردیوە نییا.

س.ز