گەشتیارێ سەیرانگاو”پیازدۆڵ“یشان شوێنان

ژمارێوی فرێ گەشتیارێ ڕووەشان نیێنە سەیرانگاو پیازدۆڵی جە کەشو شاهۆی و بە ئا هۆکارە ژیوگەو سەیرانگاکەی کوتەن مەتەرسی.

سەیرانگاو پیازدۆڵی جە کەشو شاهۆی سەر بە هەرێمو هەورامانی، یۆن جە سەیرانگا گەشتیارییە دڵگیرەکانو هەورامانی و ساڵانە هەزاران کەسێ بە تایبەتی جە هامن و وەرزو گەرمایەنە ڕووەش مەکەرانێ ونە. 
ئێساڵ بەهۆکارگەلێ چوون، وشکەساڵی، وشکبییەی فرێوە جە هانێ و سەرچەمەکان و بەرزییەی پلەکێ گەرمای، گەشتیارێ زیاتەرێ ڕووەشان نیێنە سەیرانگاگە و بە ئا هۆکارە ژیوگەو سەیرانگاکەی کوتەن مەتەرسی و گەشتیارەکێ بە ئەوامەنەکانشان ژیوگەکەشان پیس کەردەن.
ڕێکوزیاکێ ژیوگەپارێزی هەورامانی وازیارێنێ جە گەشتیارەکان، ژیوگەو سەیرانگاو”پیازدۆڵ“ی بپارێزنانە و نەبانێ بەبایسو شێونای و دلێنشیەیش و بە سامانێوی مللی وێشان بزانانێش.