تان و پۊ وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی (بەشی نۆیەم)

تان و پۊ وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی و ھەنگامۍ کرڎەیۍ پەی ئاۋەڎانکەرڎەو ناوچەو ھۆرامانی و ئەۋەگېڵنای زۋانی ھۆرامی پەی بوارو وانایوېڕاۋەبەریی و ڕاۋەبەریی.

تان و پۊ وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی و ھەنگامۍ کرڎەیۍ پەی ئاۋەڎانکەرڎەو ناوچەو ھۆرامانی و ئەۋەگېڵنای زۋانی ھۆرامی پەی بوارو وانای و ڕاۋەبەریی، کتێبێوەن جە نۋیستەی و ئاماڎەکەرڎەی "ئاکۊ مارانی" و جەی دماوە بە زنجیرە جە بەشو هەورامی ئاژانسەکەیمان (فوڕات نیوز)ەنە وەڵاو مەکریۆنەوە.

بەشی نۆیەم

سیستەمو وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی چنی پېکمێۋ؟

تان و پۊ وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی و ھەنگامۍ کرڎەیۍ پەی ئاۋەڎانکەرڎەو ناوچەو ھۆرامانی و ئەۋەگېڵنای زۋانی ھۆرامی پەی بوارو وانای و ڕاۋەبەریی، کتێبێوەن جە نۋیستەی و ئاماڎەکەرڎەی "ئاکۊ مارانی" و جەی دماوە بە زنجیرە جە بەشو هەورامی ئاژانسەکەیمان (فوڕات نیوز)ەنە وەڵاو مەکریۆنەوە.


سیستەمو وېڕاۋەبەریی سەرو بنەماو یۊگېرتەو ڕېکۋزیێ جەماۋەریی و کۊمەڵایەتییەکا پېکمێۋ. ھەڵبەتە گرڎ ڕېکۋزیێۋی بە نامۍ "جەماۋەریی و کۊمەڵایەتیی" نمەتاۋۊ پایەو سیستەمو وېڕاۋەبەریی بۊ؛ پەی نمۇنەی سیستەمو ڕېکۋزیا ڕامیاریی و ڕېکۋزیا بەنامۍ "جەماۋەریۍ" دماڕەۋۍ پارتییە ڕامیارییەکا، ڕېکۋزیێ فەرمانداریی و دۆڵەتییەکۍ بە نامۊ "جەماۋەری و خەڵکی" پېچەۋانەو سیستەمو وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی ڕېکۋزیێنۍ و ژلېۋیاۋە و ھەرمانەکەرا و ئامانجشا تەمام پېچەۋانەن؛ ھەر ڕېکۋزیێۋ پەیکەربەڼیش قۇچکەیی و بڕیاردایش میانیگەرانە بۊ، نمەتاۋۊ پایە یان تان و پۊ سیستەمو وېڕاۋەبەریی بۊ، ڕېکۋزیێ قۇچکەیی و ڕامیارییەکۍ بەس چنی سیستەمی دۆڵەتی و پارتییایەتی گونجیا، چۇنکە ئامانجو ھەر دۋۍ (ڕېکۋزیای بەنامۍ "جەماۋەری"ی قۇچکەیی و میانیگەرا چنی سیستەمی فەرمانداریی-دۆڵەتی) پارېزنای سالاریی کەمینەو ڕامیارا و داراکان سەرو گرڎو کۊمەڵېرە، کە ئانەیچ ڕەتۆکەرڎەو ئامانجۍ و بنەمێکۍ (سیستەمو وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی)ـەنۍ.

ئا ڕېکۋزیێ کۊمەڵایەتیۍ کە متاۋا پایە یان تان و پۊ سیستەمو وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی پېکبارا، مشیۊ بە کۊنیشتی گرڎینەو خەڵکو گەڕەکۍ، یاگۊ ھەرمانۍ و یاگۊ وانای و ...تد پەشتیبەسا، کە چاگەنە دیمۆکراسی ڕاستینە ئەنجاممڎریۊ و پەیڕەۋکریۊ [دێمۆکراسی: مەبەس چە سیستەمی پارلەمانی نېیا]؛ چاگە چە بارەو پەرسەکا کۊمەڵۍ و یاگۊ ھەرمانۍ و یاگۊ وانای و یاگەکا تەری گفتوگۊکریۊ و ھەر چاگەیچ چە بارەشا بڕیارەمڎریۊ و ھەر چاگەیچ دەسەو نمایەندا پەی سەرپەرشتیکەرڎەو ئەنجامدای بڕیارەکا دەسنیشانکریۊ؛ بە واتێۋە تەرە، نمایەندە بڕیادەر نېیا، بەڵکو سەرپەرشتیکەرو ئەنجامدای بڕیارەکا خەڵکین و ڕېکۋزیێ جەماۋەریی و کۊمەڵایەتییەکۍ دلۍ وېشانە سیستەمو وېراۋەەبەریی پەیڕەۋکەرا.

دماو ئانەی کە دلۍ گلېرۆبەی گرڎینەو خەڵکییەنە نمایەندۍ ئەنجۇمەنۍ/ شورێ/ کۆمونۍ/ یاگۊ ژیۋای، یان یاگۊ ھەرمانۍ و وانای ھۊرۋچیێ، نمایەندۍ ھۊرۋچیێ دەگاکا ئەنجۇمەنی ناوچەیی دەگاکا، ھەرمانگاکا، فېرگاکا پېکمارا و فێدراسیۆن یان تۊڕۊ یۊگېرتەی دەگاکا، ھەرمانگاکا، فېرگاکا، درۊسکەرا. چە دەسەو نمایەندا فێدراسیۆنە ناوچەییەکا یان تۊڕە ناوچەییەکا، کۆنفێدراسیۆن یان تۊڕۍ کۊمەڵایەتیۍ سەرتاسەریی ھەرېمەکا پېکمێۋ.

سەرنج : ئەنجۇمەن، شورا، کۆمونە بە ڕېکۋزیاو دەگێ یان شاری و یاگۊ ھەرمانۍ و یاگۊ وانای ماچیۊ، نەک بە نمایەندە ھۊرۋچیاکا خەڵکی، کە دلۍ کۊنیشتو بەشدارا ئەنجۇمەنی و شورێ و کۆمونېنە ھۊرۋچیا؛ بە کەسە ھۊرۋچیاکا دلۍ گلېرۆبەی خەڵکی (دەسەو نمایەندەیی) ماچیۊ و دەسەو نمایەندەیی بەشېۋا چە ڕېکۋزیاکا، نەک گرڎو ڕېکۋزیاکا، یان بڕیاردەرو ڕېکۋزیاکا.

نمایەندۍ دۋۍ دەگایا یان چڼ دەگێۋی گلېرېباۋە و چە بارەو یۊگیرتەی یان ڕېکۆتەی ئابۇریی و ئاساییشی و وېپارېزیی میانو وېشانە گفتوگۊکەرا. ھەڵبەتە ۋەڵتەر دلۍ ھەر دەگێۋېنە چە بارەو سیستەمی ئابۇریی و ئاساییشی و وېپارېزیی قسېکریێنە و پېکئامێنۍ و نمایەندۍ دەگاکا یان ڕېکۋزیاکا ۋەڵتەر ئەرک و پەیلۋاو و داۋازیۍ ئا کەساشا پنەنۍ، کە ئاڎېشا ھۊرۋچنێنۍ، نەک پەیلۋای و داۋازیۍ کەسیۍ وېشا. کریۊ دۋۍ یان چڼ دەگێۋ سەرو ئەۋەفاڕای و بەخشای بەرھەمەکاشا، یا جۊرو پەشتەۋانیکەرڎەی ئابۇریی و مڎرامانی چنی یەکتری و چە یەکتری میانو وېشانە ڕېکېگنا، یان چڼ دەگێۋ پېۋەرە ھامپەیمانېۋی ۋەرەنگاریی و ئابۇریی یان فێدراسیۆنو وېڕاۋەبەریېۋی ناوچەیی میانو وېشانە پېکبارا؛ مشیۊ گرڎ دەگێۋە، گرڎ یاگېۋۊ ھەرمانۍ یان یاگېۋۊ وانای و خزمەتکەرڎەی و بوارەکا تەری سەربەوېی وېش بۊ و ئازاڎ بۊ چنی کۍ ھامپەیمانی بەسۊ.


----------------------------
ڎ : ئەڎا
ۋ : ۋاران
ڼ : مەڼ
ۊ : لۊ
ﯗ = وو : (مــﯘ)

بەشەکێ تەرێ بابتەکەی بوانەوە:

بەشی هەشتەم

 

بەشی هەفتەم

 

بەشی ششەم

 

بەشی پنجەم

 

بەشی چوارەم

 

بەشی یەرەم/ سێهەم

 

بەشی دووەم

 

بەشی یوەم/ یەکەم