تان و پۊ وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی (بەشی پەنجەم)

تان و پۊ وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی و ھەنگامۍ کرڎەیۍ پەی ئاۋەڎانکەرڎەو ناوچەو ھۆرامانی و ئەۋەگېڵنای زۋانی ھۆرامی پەی بوارو وانای و ڕاۋەبەریی.

تان و پۊ وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی و ھەنگامۍ کرڎەیۍ پەی ئاۋەڎانکەرڎەو ناوچەو ھۆرامانی و ئەۋەگېڵنای زۋانی ھۆرامی پەی بوارو وانای و ڕاۋەبەریی، کتێبێوەن جە نۋیستەی و ئاماڎەکەرڎەی "ئاکۊ مارانی" و جەی دماوە بە زنجیرە جە بەشو هەورامی ئاژانسەکەیمان (فوڕات نیوز)ەنە وەڵاو مەکریۆنەوە.


بەشی پەنجەم

سەرھۊردای سیستەمو کۊمەڵۍ پابەڼو چڼ بنەمێۋین

-    سیستەمی ئابۇریی [جۊرو دارایی و بەرھەمئاۋرڎەی و بەشکەرڎەی]

-    پېکئامای کۊمەڵایەتیی [نەخشو تاکەکەسی، پەیۋەڼییە کۊمەڵایەتیۍ]

-    سیستەمو ۋیرۆکەرڎەی و ڕۊشنۋیری و کولتۇری [ۋیرۆکەرڎەی تاکەکەسی، جۊرو ئایینی، بەھا و نەریتە کولتۇرییەکۍ، ھونەر و ئەدەب و جەھان-ۋینی، پەیۋەڼی ئازاڎی تاکی و کۊمەڵۍ]

فاڕیای سیستەمو کۊمەڵۍ پابەڼو چڼ پەنەوازیېۋین
    
-    ۋیر و ھۊشیاری : پېسەو وانەو ئەزمۇنگیریی کرڎاری و ڕوەدریاکا، ھەر ژڵېۋیێۋی کۊمەڵایەتیی ۋیری سەربەوۍ وېش نەبۊ، ھەردەم بۊ بە ئامرازو گەمە ڕامیارییەکا، پەی ئا مەبەسەیە ڕۊشنگەریی ڕۊشنۋیرانە پەنەوازا.

-    وۍ-ڕېکۋستەی : پېسەو پەنەوازیی ژڵېۋەی کۊمەڵایەتی و شۊڕشی کۊمەڵایەتی، ڕېکۋزیێ جەماۋەریی و کۊمەڵایەتییەکۍ پېسەو فېرگاو شۊڕشگەری.

-    ژڵېۋەی کۊمەڵایەتیی: پېسەو مڎرامانی و کۊششکەرڎەی پەی فاڕای سیستەمی زاڵی چە ڕاو ڕۊشنگەریی کرڎەییۆ، چ کۊمەڵایەتیی و کولتۇریی، چ ئابۇریی.

ۋەرو چېشی (سیستەمو وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی) و پەی چېشی؟

چە ھۆرامان ۋەڵېنەو وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی بېیەن و ھیشتا دمایینەو ئا سیستەمەیە دلۍ ژیۋای کۊمەڵایەتییەنە مەنەن و ئەر سیستەمی دۆڵەتیی و پایەگاکا دۆڵەتو ئێرانی و ئێراقی چە ھۆرامان لابریا، ھیشتا ناوچەو ھۆرامانی بەراورد بە ناوچە خېڵەکیی و شارییەکا متاۋۊ ئاشتەۋایی کۊمەڵایەتیی پارېزنۊ و دەزگا سەرکوتگەرە سەربازیی و پۆلیسییەکۍ دۆڵەتی پەنەوازۍ نەبا.

پەی پارېزنای سرۇشتی کۊمەڵایەتیی و کولتۇری و زۋانی و سەربەوۍ-بېیەی ناوچەکەی چە ھەژمۇنو نەزمی تازەو بازاری [نیئۆلیبرالیزم] و سەرتاپاگیری دۆڵەتا، وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی تاقە چەکو ڕزگاربېیەین، چۇنکە ڕۆتو نەزمو بازاری دلېنەبەرو گرڎو ئا بەھا کۊمەڵایەتییانە و سیستەمی دۆڵەتی و "نەتەۋە" بوارو فرە-زۋانی و سەربەوېی ناوچەکا نمەڎۊ، ۋەرو ئانەی کە سەرتاپاگیرېنۍ.

پەی ئانەی کە کۊمەڵېۋە وېش چە سەرتاپاگیری و ھورۇژمو دۆڵەتیی و قاڵبدای "نەتەۋەیی" پارېزنۊ، ھەرگیز نمەتاۋۊ بە پەیڕەۋکەرڎەی ئا دۋە پېکئاما ڕامیارییە وېش ڕزگارکەرۊ، بەڵکو بە پەیڕەۋکەرڎەی ئاڎېشا، بۊ بە بەشېۋ چە ملھوڕیی ڕامیاریی و ئایدیۆلۆجیی ئاڎېشا و بە شۊنیەرەلۋای ئاڎېشا خاستەرین بارەنە ھەمان نەخشو ئاڎیشا پەیڕەۋکەرۊ؛ وۍ-سەپنای و ملھوڕیی ڕامیاریی و دەمارگیری ناسیونالیستی و شۊڤێنیزمی زۋانی و فاشیزمی دۆڵەتی.

ۋەرو ئانەی خەڵکو ناوچەو ھۆرامانی بەس تاقە ڕاچارېۋش ۋەرو دەمیەنە ھەن و مەنەن؛ ئەۋەگېڵای پەی سەرو ئا سیستەمە کۊمەڵایەتییە، کە بېیەن بە مڵامەتو وۍ-پارېزنای ھەزاران ساڵەی چە ھورۇژمو ئیمپراتۆرییەکا ئێرانی و ئوسمانی و ئۆروپییەکا و ئەرەگېری دۆڵەتە ھامچەرخە ئۆروپییەکا؛ ئانەیچ سیستەمو وېڕاۋەبەریی دەگا و شارە ئازاڎەکا بېیەن و چە ئیسەیچەنە تاکە سیستەمېۋ کە بتاۋۊ چە ھورۇژمو ڕۆتو نەزمی تازەو بازاری [نیئۆلیبرالیزمی] ۋەرگیېرۊ و پەیۋەڼی و بەھا و نەریتە ئازاڎیوازییەکا پەی بوارو ڕاۋەبەریی کۊمەڵۊ مرۊڤایەتی گېڵنۊۋە، ھەر سیستەمو وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتین

 


----------------------------
ڎ : ئەڎا
ۋ : ۋاران
ڼ : مەڼ
ۊ : لۊ
ﯗ = وو : (مــﯘ)

 

بەشی چوارەم

 

بەشی یەرەم

 

بەشی دووەم

بەشی یوەم