ڕوٙمانو “چنارەی” چاپ و پەخش کریاوە

ڕوٙمانو “چنارەی” کە جە نوییستەی ”حمەڕازا بەهمەنی“یەنە چاپ و پەخش کریاوە.

لاپەلو فەیسبوک نویسەر ”حمەڕازا بەهمەنی“یەنە وەڵاو بیەنەوە، کە تازەتەرین ڕوٙمانش جە چاپ دریان، ئینە دووەم ڕوٙمانشەنە کە مەنویسوش، وەڵتەر ساڵەو 2017ی ڕوٙمانو سیاوڕیٛحانیەش نویستەن کە ساڵەو 2018 کەوتن وەرو چەمانو وەنیارانو ئەدەبیاتی هەورامی، ئیساڵیچ 2021 ڕوٙمانەو چناریش جە 443 پەلیٛنە بە چاپ یاوان و مەگنوٙنە وەرو دەسانو وانەرانیش. 

نویسەر حمەڕازا بەهمەنی سەرو ڕوٙمانەکەیش بە؟ئیجۆرە نویستەنش:

روٙمانو “چنارەی” ئاما بەر!

نویسەر: رەزا بەهمەنی

دماو چوار ساڵا هەرمانیٛ و چەمڕایی، روٙمانو “چنارەی”م یاونا پەنە و بە وەشحاڵیوٙ چاپ کریا.

ئی چند وەختە؛ جە خیاڵو ویٛمەنە، دلیٛ دەگا گولانەکیٛ چنارەیەنە بیٛنیٛ و چەنی خەڵکەکەیش ژیوانیٛ تا جە شەوە دریٛژەکاو پاییز و زمسانیەنە گوٙشم ئۆ ڕازە تاڵ و شیرینەکاشاوە بوٙ و جە روە گەرمەکاو وەهار و هامنیەنە، چەمم جە ڕەنج و مەینەتەکاشاوە بوٙ.

چی روٙمانەنە باس جە ویەرو دوٙرانیٛوی کەریوٙ کە خەمو “نانی” چا وەختەنە سەراسەرو وەڵاتیش گرتەبیٛرە و ژیوای خەڵکیش وسەبیٛنە دلیٛ ڕەنجیٛوی تاقەت پڕوکنی.

هوٙڵم دان بە خیاڵو ویٛم ئی روٙمانیە بەروەنە دلیٛ کونج بە کونجو هەیوانەو یانەکا خەڵکی تا جە نزیکوٙ سفرە و خوان و هەژاریشا وینو.

دلیٛ توٙ توٙو “پەلەکا” ئی روٙمانیەنە ڕازیٛوە وتیٛنە کە سڵهای ساڵا پەنگییٛنەنە دلیٛ دڵ و دەرونو ئا هوٙرامیا کە چا دلیٛ تەوەنانە ژیویٛنیٛ.

دیارا هیچ کاریٛو بە بیٛ کەم و کوٙڕی مەلوٙ وەروٙ. من تا ئا یاگیٛ هازیم چەنە بییٛنە و زانشتم بڕش کەردەن، هوٙڵم دان بو بە زوانو خەڵکیٛوی تا وەشی و تاڵی ژیوایشا وزو وەرو چەماو و بیاونوش لا وانەرەکام.

هوٙڵم دان ئا کارەساتیٛ جە ویەرو زەمانیەنە دەسەڵاتەکا سەرو خەڵکیەرە ئاوردەنشا و جە ویر شییٛنیٛوە، باروشاوە ویر.

ئوٙمیٛدوارەنا تاوابوٙم ئانە کە ئارەزوم بیەن ئاردەبوٙم سەرو کاغەزی و یاونابوٙم لاو وانەرەکام.

ئەوەڵ نوسخەو ئی ڕوٙمانە ٤٤٣ پەلەیە جە وەڵاتو سوٙئیٛدیەنە ماویٛوا چاپ کریان و یاوان دەسم.

من هوٙڵ مدەو ئا ئازیزیٛ ئینیٛ سوٙئیٛد و ئوٙروپانە، “هەرکەس گەرەکش بوٙ و پەنەش وەش بوٙ” بە جوٙریٛو بیاونوش دەسشا.

هەر پاسە “پ د ف”و ئی کتیٛبیە جە شارو پاوەیەنە بە وەسیلەو جەمیٛو جە ئەدەب دوٙسا چیرو چاپییەنە بەرئامان و بە زویی گردو هەورامانیەنە وەڵا کریوٙوە. سپاس و پەنەزانایم پەی ئا ئازیزا کە چا ڕیٛنە زەحمەتشا کیٛشان و وەختو ویٛشا نیانشارە.

سوید، یوٙتوٙبوٙری، رەزا بەهمەنی