ئایرگێرتەی دارستانەکێ نەوسوڎێ بەردەوامەن

چەنڎین شەوانە ڕوێن دارستانەکێ شارچەو نەوسوڎێ گڕشان گێرتەن و تا بە ئیسە ئایرەکە کۆنترۆڵ نەکریان و نەکوشنیانەوە و کاربەدەستێ دەوڵەتی بێباکانە جە کارەساتەکەی نزیکێ مەبانێوە.

وشکەساڵی و بەرزبییەی پلەکێ گەرمای بییەن بە بایسو گڕگێرتەی و سوتەی دارستانەکێ ناوچە جیا جیێکێ هەرێمو هەورامانی.
جەی ئی چوارچێوەنە چەنڎین شەوانە ڕوێن دارستانەکێ شارچەو نەوسوڎێ و دەڤەرەکێ تاک درەختی، گریانە، شێخان، پەروینی، شۆشمێ و سەرجەم باخاتەکێ قەڵاگای گڕشان گێرتەن.
سەرەڕاو هەوڵ و تەقالاکانو مەردومی و ژیوگەپارێزەکێ  ناوچەکەی، بەڵام  تا بە ئیسە ئایرەکە کۆنترۆڵ نەکریان و نەکوشنیانەوە.
ئێرەکە دەیان هکتارێ دارستانێ و چەنڎین هکتارێ باخێ ناوچەکەیش دلێنەبەردێنی و کەردێنێ بووڵە.
هاموڵاتیێ ناوچەکەی گلەیێشان جە دەسەڵاتێ و کاربەدەسەتەکانش جە ناوچەکەنە هەنێ، چونکە وەرانوەر بە کارەساتەکەی بێباکێنێ و هەوڵ پەی کۆنترۆڵ و ئەوەکوشنای ئایرەکەی نمەڎانێ. هاموڵاتیەکێ وازیارێنێ دەوڵەت بەپەلە هەوڵ پەی ئەوەکوشنای ئایرەکەی بڎۆنە و هاموەخت باخدارێ و خاوەن قەڎەغەکێ  قەرەبووی ماددی بکەرۆنەوە.