جە عەفرینی ئەرەگیرکریانە مەنتیقە و یاگۍ تازۍ ئەرەگیریۍ وەش کریا

دەگاو کەفەر رومی مەنتیقەو شەرای عەفرینی ئەرەگیرکریاینە مەنتیقە و یاگۍ تازۍ ئەرەگیریۍ وەش کریۍ

بە پاو زانیارییەکا دەوڵەتو ئەرەگیری تورکی جە چوارچێوەو فاڕای دیموگرافیاینە جە دەگاو کەفەر روومی مەنتیقەو شەراینە مەنتیقېوە تازەش وەش کەرڎەن.

مەنتیقە تازەکە جە ٥٠ بینایا ٤ قاتی پێکئامان و خانەواڎەو ئا چەتا کە روانەو ۋڵاتا تەری کریېنۍ چا بینایانە ئەرەنیشتۍ کریا.

دەوڵەتو تورکی ئەرەگیری نزیک بە دەگاکېچ مەنتیقېوە ئەرەگیری تازە وەشکەرۊ کە ئاڎیچ جە ٢٠٠ بینایا پێکمۍ.

هـ . ش