پەرلەمانتارێوە: وەردایۊ ئاوۍ بە پاو وەختی لاو توركیایۊ، ئینا لای واری ئاستوو داواكاریی عێراقیوە

ئەندامێوە لوجنەو كشتوكاڵی و ئاوۍ و هۊڕەكا پەرلەمانوو عێراق-ینە وەڵاش کەرڎۊ، وەردایۊ ئاوۍ لاو توركیایۊ پەی ماوە وەختێوە کەمی، ئینا واروو ئاستوو داواكاری و پێویسیی عێراقیوە، ماچۊیچ، توركیا بەشەرتە بەشوو ئاوەو عێراقی وەرە مڎۊوە.

ڕەفیق ساڵحی، ئەنداموو لوجنەو كشتوكاڵی و ئاوۍ و هۊڕەكا  پەرلەمانوو عێراق-ینە بەیاننامێوەنە وەڵاش کەرڎۊ، جە ئەوەڵۊ گەشوینۍ ببێنمۍ بە سەردای سوودانی پەی توركیای، بەتایبەتی، كە بەرنامەو سەردایەکەیشنە دۊسیەو ئاووێش گێرتەبۍ، حەرپاسە وەرڎایۊ ئاوۍ پەی عێراقی لاو توركیایۊ پەی ماوەو مانگێوە هەرمانێوە خاسەنە، وەلێم نییا ئاستوو داواکاریی عێراقینە.

ئاماژەش پانەیچ کەرد، قەراروو وەردایۊ ئاوۍ لاو توركیایۊ مەرجدار بەشەرتە بۍ، شەرتەو توركیای ئانۍ بۍ، كە عێراق ڕا نەدۊ خاكەكەشۊ تەرسی پەی سەروو توركیای وەشە بۊ.

ڕەفیق ساڵحی ئاماژەش پانەیچ كەرد، عێراق گەرەکشا توركیا پابەنڎوو ئا پەیماننامە و میساقە میاندەوڵەتییا بۊ، كە پەیوەنڎییشا بە وڵاتاوە هەن، بەتایبەت پابەنڎبییەی توركیای بە مسۊگەرکەرڎەی بەشوو ئاوەوعێراقی.

 یاگۍ واتەینە، ماوەو چنڎ ساڵێن بۊنەو كەمیی بڕوو وارانیوە عێراق دەسوو قەیرانوو ئاوۍ و وشكەساڵیوە ناڵنۊ، هەمان وەختنە توركیا بەشوو ئاوەو عێراقیش گێرتەنۊ، ئینەیچ كاریگەرییەكاو قەیرانوو ئاوێش زیاڎتەر كەرڎەن عێراقنە و بییەن بایسوو چٶڵبییەی بەشێوە جە هۊڕەکاو پانیشتوو وڵاتی.

س.ز.