سەدان هکتارێ باخێ نەوسوڎێ مەترسی وشکبییەیشان هەن

وشکساڵی سەدان هکتارێ باخێ نەوسوڎێش وستێنێ وەردەمو مەتەرسی وشکبییەی و دلێنەشیەی.

کەم ۋارانی و وشکساڵی سەدان هکتارێ باخێ نەوسوڎێش وستێنێ وەردەمو مەتەرسی وشکبییەی و دلێنەشیەی و کاربەدەستێ هەرێمەکەی هەوڵ پەی چارەسەری گرفتەکەی نەمڎانێ. بە پاو زانیاری بەدەستوزیای، نەوسوڎیەکێ ١ هەزار و ۳۲۶ هکتارێ باخێشان هەنێ کە ۹۶۴ هکتارێشان (ئاۋ)یێ و ۳۶۲ هکتارێچشان (دێم)ێنێ.
جە ئی بارەوە پەلیانەو سەلام پاوەی وەڵاوشکەردەنەوە، یونس جەهانبانی بەخشدارو نەوسوڎێ جە کۆبییەو دەستەو قەیرانو شارستانو پاوەیەنە ئاشکراش کەردەن: بەهۆکارو وشکەساڵی و کەم ۋارانی ئێساڵیەوە، ٨٠٠ هکتارێ باخێ نەوسوڎێ مەترسی وشکبییەیشان هەن.
نامبریا واتەنش: هەر هکتار باخ پنەوازیش بە یک و نیم لیتر ئاۋێ جە چرکێوەنە هەن و بە گردی ساڵانە باخەکێ نەوسوڎێ پنەوازیشان بە ۴۰ ملیۆن لیترێ ئاۋێ پەی ئاۋیاریشان هەن.
یونس جەهانبانی دەستنیشانش کەردەن: جە ئیسەنە ۳۵۰ هەسارێ و حەوزێ پەی گلدایۆ ئاۋێ دلێ بەخەکانو نەوسوڎێنە هەنێ کە ١٠٠شان پنەوازیشان بە نۆژەنکەردەی هەن و پەی چارەسەری وشکەساڵیەکەی و وشکنەبییەی باخەکان، مشیۆم دەوڵەت زیاتەر جە ٢٠٠ هەسارێ و حەوزێ تەرێ دروستێ بکەرۆنە و هامکات سەرچەمەو ئاۋێشان پەی دابین بکەرۆنە.
بە قسێ یونس جەهانبانی وشکەساڵیەکە تەنها نەوسوڎەش نەگێرتەنەوە بەڵکو باخەکێ دەگایەکێ (نەروی، وەزڵیە، نەیسانه، تەشار ، هانە گرمڵه)ی سەر بە شارچەو نەوسوڎێ و دەگایەکێ (بی نەروه ، دبوشته ، دەرەبن ، قەلا ، شاران ، هانه دشت ، سەراجگا)ی سەر بەشارچە نۆدشەی و هاموەخت؟باخەکێ نودشێچ ڕووبەڕووێ مەتەرسی وشکبییەی بیێنێوە و پنەوازی هەن بە زوویی سەرچەمەو ئاۋێشان پەی دابین بکریۆنە.
یاگێ یاداوەریەن، ٣٢٢ هانێ و سەرچەمێ ئاۋی پەی شارچەو نەوسوڎێ و باخەکاش دابین مەکەرنێ کە جە ئیسەنە ١١٠شان بە تەمامەتی وشکێ بیێنێ و ٧٦شان ئاۋیشان فرە کەمش کەردەن و ڕەنگەن تا دلێڕاسی هامنی بەتەمامەتی وشک بکەرانێ.
سەرەڕاو ئانەیە کە وشکەساڵیەکە و ئاسەوارەکێش چەنڎین مانگێن بەرکەوتێنێ، بەڵام کاربەدەستێ ئێرانی جە هەرێمکەنە هیچ هەنگامێ کەردەیێشان پەی چارەسەریش نەنیێنە و تەنها قسێ مەکەرانێ و بەڵێنێ بێ کەردارێ مڎانێ.