شناسنامەو گەشمەرڎاو بۊتانی و ئامەدی ئەرەیاونییا

هەپەگە شناسنامەو پەنج گەریلایاش ئەرەیاونا، کە ئامەد و بۊتاننە گەشمەرڎۍ بیێنۍ. هەپەگە جەختش کەرڎۊ، "وەعد مڎەیمۍ هەقەشا کەرمێوە و ئا کۊشیایە گەشمەرڎەکاما دێبێنمۍ بەرەو سەرکەوتەیش بەرمێ".

ناوەندوو چاپەمەنی و ئەرەیاونای هەپەگەی بارەو گەشمەرڎەکاوە ئی زانیارییێشە ئەرەیاونێ:  

"١٧و ئەیلوولی ٢٠٢٣ مەیدانوو لجێی ئامەدینە بەینوو گرووپێوە هامڕایامانە و سوپاو تورکی ئەرەگیرینە جەنگێوە سەخت ڕووەش دا. ئا جەنگە کە سەرسەعبۊ دەسش پەنە کەرد، تا وێرەگا بەرڎەوام بی و گورزی قورس وەنەو دوژمنی دریا. سوپاو تورکی ئەرەگیری کە وەراوەروو مدرامان و ئازایەتی و گیانبازیی هامڕایاماوە نەتاواش بیاوۊ ئەنجام، بە هەلیکۊپتەری هجوومبەر و فڕۊکەی جەنگ بەهەسی یاگەکێش بۊردومان کەرڎە. چا جەنگەنە ئەنداموو دەسەو فەرماندەیی هەپەگەی و یەژاستاری و فەرماندەو ئەیالەتوو ئامەدی هامڕێما ئاخین موشە و هامڕێما عەگید، رۊهات و دەمهات گەشمەرڎۍ بیۍ.

فەرماندۍ سەرمەشقەما ئاخین موشە، کە جە کۊشیای ٢٦ ساڵەشنە بە گیانبازانە و زیلان ئاسا کۊشیا، ڕاپیمای شۊڕشگێڵنیی بەرڎەوامش بە هەڵوێستی گیانبازانەوە یاونا بەرزتەرین ئاست و تێکەڵ بە کارەوانوو گەشمەرڎا بییە.

ڕۊڵە قارەمانەکاو کوردستانی هامڕێما عەگید، ڕۊهات و دەمهاتیچ پێسە جەنگاوەرە ورچنیایاو گەلەکەیما بەشدارییشا دلۍ ئا کۊشیای ئازادیمانە کەرد. بە گیانبازی بیۍ پا سەرمەشقا کە با بە نموونە و سەرمەشقوو گەنجاو کوردی، پێسە یاگۍ وێشا تارێخەنە کەرڎۊ. هامڕێما عەگید، ڕۊهات و دەمهات میراتێوە گەورەو کۊشیایشا پەی جیا ئاستیمۍ.

سەرەوەشی وەنەو تەماموو گەلی وەڵاتپاڕێزنوو کوردستانی بەتایبەتی بنەیانەی بەنرخ و بەڕێزوو هامڕایاما ئاخین، عەگید، ڕۊهات و دەمهاتی کەرمۍ و وەعد مدەیمۍ، کە هەقەشا کەرمێوە  و ئا کۊشیایە گەشمەرڎا دایمۍ دەس بەدڵنیاییوە میاونمێش سەرکەوتەی.

زانیاری سەروو شناسنامەو هامڕا گەشمەرڎەکامان پێسنەن:

شناسنامێ: ئاخین موش

نامۍ و دمانامێ: هولیا دەمیرەر

یاگۍ پەیدابییەی: نیکۊسیا

نامۍ ئەدێ-تاتەی: خانمزەر- عەلیباز

وەخت و شۊنەو گەشمەرڎەبییەی: ١٧و ئەیلوولوو ٢٠٢٣/ ئامەد

 

شناسنامێ: عەگید بەرخودان

نامۍ و دمانامێ: حەبیب کاراکۊچ

یاگۍ پەیدابییەی: ئامەد

نامۍ ئەدێ-تاتەی: موزەیەن- محەمەد سدیق

وەخت و شۊنەو گەشمەرڎەبییەی: ١٧و ئەیلوولوو ٢٠٢٣/ ئامەد

 

شناسنامێ: ڕۊهات پاسور

نامۍ و دمانامێ: جیهاد ئای

یاگۍ پەیدابییەی: ئامەد

نامۍ ئەدێ-تاتەی: خالیدە- ئیحسان

وەخت و شۊنەو گەشمەرڎەبییەی: ١٧ی ئەیلولی ٢٠٢٣/ ئامەد

 

شناسنامێ: دەمهات سەتکار

نامۍ و دمانامێ: چەتین تەمەل

یاگۍ پەیدابییەی: وان

نامۍ ئەدێ-تاتەی: سیما- سەعید

وەخت و شۊنەو گەشمەرڎەبییەی: ١٧و ئەیلوولوو ٢٠٢٣/ ئامەد

ڕێناس تۊڵهەڵدان

هامڕاما ڕێناس تۊڵهەڵدان ١٧و ئەیلوولوو ٢٠٢٣ێنە دەوروبەروو دەگاو باناو مەنتێقەو باسای شڕنەخینە جەنگنە دژوو سوپاو تورکی ئەرەگیری  بە گیانبازانە گژیا و گەشمەرڎە بی. هامڕاما ڕێناس کە ئەوەڵ ڕۊو بەشداربییەیش دلۍ ڕیزەکاو گەریلاکاو ئازادییوە، بە بەشداربییەی گیانبازانەو وێش، بە قارەمانێتی، گیانبازی و بە کەسایەتیی دڵسۊزانەو وێشۊ بی بە جەنگاوەرێوە ئاپۊیی نموونەیی، هەرمانەو سەرمەشقبییەیش بە سەرکەوتەیی پۊڕنا. هامڕاما ڕێناس قارەمانوو بۊتانی، بە پراتیک و هەڵوێستوو وێش ئانەش نیشانە دا، کە وەراوەروو دەوڵەتوو تورکی ئەرەگیری و قڕکەریوە، مشۊم گەنجاو کوردی چەنی جەنگ کەرا و پاسە پا گردوو هێزوو وێشۊ پەی کۊشیای ئازادیی گەلەکەیما چا خاکەنە کە دلێشنە پەیدا بی، گەورە بی و پا تایبەتمەندییاوە بی بە سەرمەشق پەی گردوو گەنجاو کوردی.

سەرەوەشی وەنەو سەرجەموو گەلە وەڵاتپارێزنەکەیما و بەتایبەتی بنەیانەی بەنرخوو هامڕاما ڕێناسی کەرمۍ، کە پێسە جەنگاوەرێوە ئاپۊیی بە مدرامانوو وێش جوابی پێویسش بە سوپاو تورکی ئەرەگیری داوە.

زانیاری بارەو شناسنامەو هامڕا ڕێناس تۊڵهەڵدانی پێسنەن: