سوپای ئەرەگیرەو تورکی ٥٩ جارۍ هجوومش کەرد

سوپای ئەرەگیرەو تورکی ٥٩ جارۍ عاسمان و زەمینۊ هجوومشا کەرد سەروو سەنگەرەکاو مڎرامانی.

ئەرەیاونای ناوەندوو ئەرەیاونای و چاپەمەنیی هەپەگەی چی بارەوە چینەن:

" زانیاریی فراوان بارەو هجوومەکاو سوپاو تورکی ئەرەگیری پێسنێنە"

٢٤وو ئازاری تەپوو چوارچەلی و دەوروبەروو دەگاو شێلازۍ مەتینای ٢ جارۍ بە تەیارەی جەنگی بۊردومان کریان.

٢٥وو ئازاری مەیڎانوو مڎرامانوو تەپوو جوودی، تەپوو گەشمەرڎە کامەرانی و دەوروبەروو دەرەو لۊڵانوو خواکورکی و سەنگەرەکاو مڎرامانوو مەیڎانوو چەمچۊی و سیدای ٥٧ جارۍ بە ئۊبۊس، هاوانۍ، تانک و چەکی قورس بۊردومان کریینۍ."

س.ز