'ئا هێزە کۆنفرانسوو هەپەژەیش ساز کەرد، بۊ پاڵنیەروو سەرەورڎای'

گەریلاو هەپەژەی ڤیان سەرڎەشتە ئەرەیاوناش، کە ئا هێزە کۆنفرانسوو هەپەژەیش خولقنا بۊبە پاڵنەرێوە خاس پەی سەرەورڎای و جە گرڎ ڕوێوە هەرمانە کەرۊسەروو سەرەورڎاکەی.

گەریلۍ هێزوو پارێزنای ژەناو وەرکەوتوو کورڎسان (هەپەژە)ی ڤیان سەرڎەشتە بارەو چوارەم کۆنفڕانسووهەپەژەیۊوینگەو وێش وست ڕووە.

گەریلا ڤیان سەرڎەشتە باسش چانەیە کەرڎ، کە پێسە هەپەژەیکۆنفرانسووچوارەموو وێسا بەستەن وپێسە قسێش کەرڎە: "ئەوەڵۊئی کۆنفڕانسە ڕابەر ئاپۆی، گەشمەرڎاو شۆڕشی، ئا هامڕۍ جە زیندانەکانە وێگێری کەرا و ئا هامڕۍ سەنگەرەکانە تارێزخووو قارەمانی منویساوە مەبارەک کەرمۍ. ئینجا جە کەسایەتیی  "ژینا ئەمینیێنە جە گەشمەرڎاو شۆڕشوو 'ژەنی، ژیوای، ئازادی' و کۆشەراو ئا سەرەورڎایە مەبارەک کەرمۍ. جە قۆناغێوە تاریخیینە سازکەرڎەی کۆنفڕانسوو چوارەموو هەپەژەینە بەتایبەتی پەی ژەناو وەرکەوتی و ئێرانی، جە هەمان وەختنە پەی گرڎوو ژەنە ئازادیوازا بییەن بە پێرسپێکتیڤێوە گرنگ و ئاراستەو کۆشیایش دیاری کەرڎ. ئا هێزە کۆنفڕانسەکەش ساز کەرڎ پەی سەرەورڎاکەی بۊبە پاڵنەر و جە گرڎ ڕوێوە کاریگەری جیا مازۆ. بەتایبەتی خەتەو مدرامانی و کۆشیای کە بە وەرفراوانی ورسەنگنیا و پەی ڕێکوستەی بەقوەتتەر بی بە پێرسپێکتیڤ و دوورنمای گرنگ. سەروو بنەماو ئا پێرسپێکتیڤی پێسە ژەنۍ دەورو ئەرکی پەنەواز گێرتەی گەرڎەن وجە گرڎوو مەیدانەکانە بەقووەتۆسەرمەشقبییەی چی قۆناغەنە هەڵوێشتێوە ژیواین ".

'ڕابەر ئاپۊپەی ژیوایۍ ئازادی جە گرڎ ڕوێوە پارادیگماش پەی وەڵی بەرڎ'

گەریلا ڤیانە دەسنیشانش کەرڎ، کە وەروو ئانەی سەرەورڎای بیاوۊنجام و دەسکەوتی گەورەتەر پەنەوازش بە ڕێکوستەی وەرفراوانی هەن و پێسەش وات: "ئادیچ بە کۆبییەیۊبۊدەوروو هزر و فەلسەفەو ڕابەر ئاپۆینە، وەروو ئانەی ئازادی گلێرگەی بەسیان بە ئازادی ژەنێوە، پەی ژیوایۍ ئازاد و دیموکراتیکی ئانە پارادیگمایۍ حەمەنۆعەش وەڵۍ وست. ڕابەر ئاپۊبۍ. ئێمەیچ پێسە نوێنەراو ئی دۆزەیە هەرمانە  و وەرپەرسبییەی گلێرگەی گێرمۍ گەرڎەن و چی وەختە ئاڵتوونییەنە، ئا داواو بانگەشەما هەن، کە ئی دەورە تاریخییە جابەجا کەرا.  جە کۆنفرانسەکەنە ئا بابەتۍ بەوەرفراوانی ورسەنگیۍ  و ئەرەیاونیا کە پەنەوازا حەریۊجە ئێمە پا گینی کۆنفرانسەکەنە بۍ، بەشداریی قۆناغەکانە کەرمۍ و ژەناو وەرکەوتوو کورڎسانی و ئێرانیچ  دەوروو ئا ڕۆحیرە کوۍ کەرمێوە و ڕێکێشا وزمێ".

گەریلۍ هەپەژەی ڤیان سەرڎەشتە ئەرەیاوناش، جە کۆنفرانسەەکەنە یۊجە بابەتەکە بە وەرفراوانی ورسەنگییا وێپارێزنای  بۍ چا ڕووەوە و واتش "ئەرەیاونیا کە تا ئا وەختە جە گلێرگەنە بەتایبەتی دلۍ ژەنانە هێزوو وێپارێزنای دلۍ ژەنانە پەی وەڵی نەبریۆ، ئا ئەنجامێجە کە بەدەسۍ ئامێنۍ لاوازۍ با. وەروو ئانەی پارێزگاری جە بییەی؛ پارێزنای زوانی و کولتووری ڕای سەرەکییەو ئازادی و دیموکراسینە. پەوکای وەراوەرو ئی سیستمە دەسەڵاتدارەیۊپەنەوازی بە وێپارێزنای هەن، ئاناەیچ پانەیە دەسەبەر بۆ، کە حەر ڤکۆشەر و وێگیرێوە ئی سەرەورڎایە، چی بابەتەنە وێش بە وەرپەرس بزانۊو هەست پا گرنگییە کەرۆ.  ئێمە تەسەورما چانەن کە وەڵۍ گرڎ چێوێنە ئا بابەتۍ و گرڎوو بابەتەکای تەریچ کە ورێسەنگنیۍ، پەی ژەنا و گلێرگەو وەرکەوتوو کورڎسانی و ئێڕانی با بە بنەماو ڕێکوستەیۍ وەرفراوانتەری و بەقوەتتەری. وەروو ئانەی وەختوو ئانەین کە بنەماو شۆڕشوو ئینسانیەتی بە شۆڕشوو ژەنا مسۆگەر بۆ. سەروو ئا بنەمایا جارێوە تەر چوارەم کۆنفرانسووهەپەژەی جە گرڎوو گلێرگاکاو وەرکەوتوو کورڎسانی و ئێرانی مەبارەک کەرمۍ وپا گێرمێرە سەروو بەرزکەرڎەیۊکۆشیای و شۆڕشی".

س.ز