بۆنەو ڕۆو زوانی ئەد٘ایی

گەورەتەرین خزمەت و شانازی ئانەن بتاوی بە زوانوو وێت و وێمانە، یام واتەنی زوانوویانەی، (ئەد٘ایی)، بنویسی و بوانیوە.

گەورەتەرین خزمەت و شانازی جە وانای و نویستەینە ئانەن: بتاوی بە زوانوو وێت و وێمانە ، یام واتەنی زوانوویانەی، (ئەد٘ایی)، بنویسی و بوانیوە و پەی نەفەوتیای زوانەکەیت هەوڵ و تەقالا بد٘ەی.

زوانێو  مەنۆ  جە  ڕۆی دنیاوە

پنەش بنویسا و پنەش  واناوە

و پەی ئێژاوقازانجوو زوانی وێمانەی، فارس واتەنی:

هرآن کس از زبان خویش درماند

نادان بود ، گر  دوصد زبان  بداند

زوانی هەورامی پارێزنمێ

پێسەو تاجێ بنیەش سەروو سەرەیتەو
                                                  
کەرەش گلێنەو چەمی، بنیەش وەروو چەمایتەو،

کەرەش گۆشەوارە، پەو گۆشیتەو ئاڵۆچنەشەرە،

کەرەش ملەوانی، وزەش ملتەرە،

کەرەش کلکەوانە،بنیەش کلکەو ده‌سێتەو

کەرەش وەشەویسی،بنیەش سەروو دڵیتەو

گێرەش باوشی، پێسەو ئەد٘ایت

دەست چنەش مەکێشە ، پێسەو دۆسی وه‌شه‌سیایت

‍ #ماهاتما گاندی چ وەش واتەنش:

"کەسێو زوان و ئەدەبیاتوو وێش نەوانابۆشەو، تاریخ و ویەردەو وێش نمەزانۆ و ئا کەسیچە که تاریخ و ویەردەش نەزانۆ ، دماڕۆش نیا.

 #جە فیلسوفوو گەورەو فەرانسەی "واڵتر"ی پەرساشان: پەی جە بەین بەرد٘ەو و پاشێل کەرد٘ەو مللەتیوی چ چێوێو نیازەن؟

ئاد٘یچ ماچۆ: هەر چێو جە خەڵکی چنەشان بسنیۆوە،ئێمکانش هەن دماتەر ئا چێوەیە بە دەسش باراوە ، بەڵام ئەگەر #زوانی_ ئەد٘ایی چنەشان گێران و پاشێلش بکەران و جە ڕێخەنە نابوود٘ش بکەران،ئا مللەت و خەڵکە، ئێتر مللەت نیەن، بەڵکووم هیچ نیشانێو مللەت بیەی ئەچا خەڵکوو ئا وەڵاتیە باقی نمەمانۆ. بۆنەو ئانەیە متاوی، خەڵکوو ئا مللەتیە جە هەر فەرهەنگێوتەرینە، تاونیشاوە، پەوکای ئێتر بنەڕەت و ئەساڵەتشان نەمەنەن.

پەی خزمەت کەرد٘ەی بەزوانەکەیما لاقۆر و هەنگامەکاما،پێوەرە و یۆوە هۆرگێرمێ. 

جە فرەو بابەت و مەقالەکا و نویستەو نویسەرەکا، ئینەیە وینمێ و وانمێوە کە زوانی هەورامی، تایبەت ویەردەنە شێعری بیەن و ئێتر هیچ....

جە فرەو وەڵاتەکانە تایبەت جە ئێرانەنە ئاننە ئێژایی بە شێعرەکاو فێردەوسی، سەعدی،حافێز و مەولانا و...دریۆ بە داستان نویسەکا و نەسرنویسەکا نەدریان،ئاد٘یچ بۆنەو ئانەیە ئا زەوق و ئێحساس و وەشەویسیێ پەی شێعرێ نیانشارە کەمتەر پەی نەسر و داستان و... نیانشارە، هەرچن چی دەورانە نەسر و نویستەو داستان و... خزمەتی گەورە کریان، و پەی خزمەت جە بەشوو ئەدەبیاتوو زاڕۆڵا،جە کۆگاو هەورامانی جە شاد٘ی، وەشی، ورکە، خەفەت و گیرو چەڵەمەکاو ئارۆی، یاگەپا و شۆنەماش دیاریش دان،و تاوانیچش تام و لەززەتوو وێش برمانۆ.

 نویستەی بە زوانی هەورامی ئەرک و وەزیفەن ،هیچ کەسیچ نمەتاوۆ وەرپەنگوو نویستەیت بۆ،بەڵام ئێمە عاد٘ەتوو زوویمانە،زوانەکەما پاشێل کەرمێ، وەڵڵا باوەر نمەکەروو کەمتەر نویسەری هەورامی زوانما ، بۆ  و نەتاوۆ سۆرانی و کەلهۆری و... بنویسۆ ،چانەیە دڵوەرنا هەورامیەنی و حەزوو ئاواتەکات نەتاوی بە زوانی ئەد٘ایی وێت بنویسی ، وێم پێسەو وێم ماچوو پەی گرد٘وو زوانەکا وەشەویسی و ئێحترامم هەن، زوانوو وێت بنویسە و کەردێش قیبلەگا ، ئاوەزی هەورامیانەت ئانەن سەلەمنمێش زوانەکەما مەنەن و وێپا مەنەنەو ، لاو منەو هەرکەس زوانەکەو وێش وزۆ قەراخەو ،ئاننەش پەنە مەشۆ جە هۆوییەت و کێ بیەو وێش تەرسۆ نەگنۆ قەراخەو.
**
دلێ چۆڵایی یانەو بێ خەمی

بایەقۆشوو نەزانی

هێلیانەش کەردێنە 

وجە بیناقاقەوئاوەزینە

دەنگوو کێ بیەی

بێ دەنگ و بێ هەناسە مەنۆوە!!

وەشتەواران   

ئاواتما بۆ

زوان کریۆ یانەو ئاوەزی...

ئەدٚا کوڵەکێ...

تاتەیچ دیمەک....

هەزار جارێ نەزانی 

سەروو بانوویانەیماوە 

خت و بووڵە کەرۆ پەیما

گۆشت نەبۆ 

هەتا....

بانتلینوو سەروو بانی 

ژیری و فێربیەی ویرشەنە بۆ

ویرما تلنۆ 

پەوکەی!

وەشتەوارانوو زوانی ئاواتشا!

هومایون موحەممەدنژاد
سەرچەمە/ هەورامان هانەپەرچەم