فڕۊکە جەنگییەکۍ دۊڵەتو ئەرەگیری تورکی چن مەنتیقېوە بادینانی بۊمبۋاران کەرا

سەرسەعبو ئارۊی، فڕۊکە جەنگییەکۍ دەوڵەتو ئەرەگیری تورکی، چن مەنتیقېوەشا جە پانیستوو کورڎسانی بۊمبۋاران کەرڎۍ.

بەپاو ئاژانسو هەواڵی ڕۊژنیوزی، سەرسەعبو ئارۊی، فڕۊکە جەنگییەکۍ دەوڵەتو ئەرەگیری تورکی، دەگاو سگێری جە مەنتیقەو نهێلەی و کەشو گارەی نزیک بە مەنتیقەو ئامېدی جە پانیشتوو کورڎسانی بۊمبۋاران کەرڎۍ.

هەڵای زانیاری تەمام سەبارەڎ بە زەرەرەکا ئاشکرا نەکریان، بەڵام دماو بۊمبۋارانەکەی ئېر مەنتیقەکەنە کۊتەنۆ.

چی حەفتەنە ئینە دوۋەم جارا کە دەگاو سگێری بۊمبۋاران کریۊ.

هـ . ش